Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vláda schválila podporu pro chovatele dojnic

23/03/10
smf

Žadatelem o podporu může být fyzická nebo právnická osoba, která chová krávy s tržní produkcí mléka na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona ke dni 31. března roku. Zdroj: www.eagri.cz

Vláda schválila podporu pro chovatele dojnic
 Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes předložil vládě podmínky pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka. Vláda tyto podmínky následně schválila. Prostředky slouží pro pomoc mlékařskému sektoru, který je dlouhodobě postižen ekonomickou krizí.
    Vzhledem k tomu, že se Česká republika rozhodla využít podpory na vyrovnání zvláštních nevýhod, které ovlivňují zemědělce v odvětví mléka a mléčných výrobků, neboť sektor mléka se považuje za ekonomicky citlivý druh zemědělské činnosti, je hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády definování podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka.
   Žadatelem o podporu může být fyzická nebo právnická osoba, která chová krávy s tržní produkcí mléka na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona ke dni 31. března roku, na který je platba požadována.
Podmínkou poskytnutí platby je chov alespoň dvou kusů krav a podíl prodeje mléka na celkových příjmech ze zemědělské výroby musí být vyšší nebo roven 15 %. Na tyto krávy nesmí být v témže roce podána žádost o platbu na chov krav bez tržní produkce mléka.
Žádost o podporu je nutné doručit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku. Nepředpokládá se zvýšení administrativní zátěže podnikatelů, neboť žádosti budou podávány na jednotném formuláři s žádostmi o jiné podpory v rámci přímých plateb.
Program podpory na dojené krávy je plně hrazen z finančních prostředků Evropské unie. Tyto prostředky představují 32 milionů EUR na rok pro období let 2010 až 2012.
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe