Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Obnova travního porostu

03/11/09
smf

Prvního října 2009 začala platit novela zákona č. 257/1997 Sb. o zemědělství, která se mj. zabývá problematikou obnovy travních porostů.

Obnova travního porostu dle novely zákona o zemědělství
 Prvního října 2009 začala platit novela zákona č. 257/1997 Sb. o zemědělství, která se mj. zabývá problematikou obnovy travních porostů.
 A.   Jestliže se uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, rozhodne rozorat travní porost za účelem jeho obnovy podle § 3i písm. b) kde je uvedeno, že travním porostem je zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se nachází stálá pastvina popřípadě souvislý porost s převahou travin určený ke krmným účelům nebo k technickému využití, který může být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem obnovy travního porostu.
Pozn. „stálou pastvinou“ je dle Nařízení Komise č.796/2004 půda využívaná k pěstování trav nebo jiných zelených pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo uměle vytvořených (umělý osev) plochách, která nebyla zahrnuta do střídání plodin v zemědělském podniku po dobu pěti let nebo déle
a) ohlásí tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne rozorání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,
b) zajistí souvislý travní porost na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna,
c) zajistí sklizení plodiny na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, určené k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-   li vyseta na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna.
B. Jestliže došlo u uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, v souvislosti s ukončením pozemkové úpravy po vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům:
a) ke změně druhu zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda, nebo
b) k rozorání travního porostu v důsledku změny druhu zemědělské kultury
nejde u tohoto uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku o porušení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro účely poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok, pro jejíž posouzení se vyžadují údaje vedené v evidenci půdy.
Dle předlohy novely zemědělského zákona upravil ing.Smítal