Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro zemědělce

24/08/09
smf

Informace pro zemědělce k dotacím. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace pro zemědělce

Pro žadatele v opatřeních LFA – méně příznivá oblast, ekologické zemědělství s kulturou travní porost a AEO – ošetřování  travních porostů a chovající koně je povinnost do 15. září 2009 předložit na AZV deklaraci chovu koní spolu s fotokopií stájového registru – oba sešity, jak držení, tak přemístění.
 
Pro žadatele na chov ovcí a koz a krav bez tržní produkce mléka je povinnost doručit na AZV nejpozději do 30. září 2009 doklady z ústřední evidence podle plemenářského zákona o stavu ovcí, koz a krav bez tržní produkce mléka.Tento nápočet musí být podepsán žadatelem a musí to být originál či úředně ověřená kopie. V případě, že máte v sestavách zvířata s příznaky *,x,+,# je nutné co nejdříve provést standardním způsobem opravu těchto údajů a zažádat o nápočet nový. Zvířata s příznaky se do nápočtu nezapočítávají.
Pro žadatele pěstující energetické plodiny připomínám termín 30. listopadu 2009.
Pro žadatele pěstující meziplodiny dle AEO-EAFRD připomínám, že termín pro výsev je od 20.6. do 20.9. 2009. Pokud budete osévat větší plochu, než máte uvedenou v žádosti, je nutné mít doklady o osivu, které vyséváte na nedotovanou plochu. Pro dotovanou plochu musíte mít požadované množství a uznávací list od osiva ne starší 24 měsíců. Nedotovanou plochu můžete osét třeba i farmářským osivem, ale musíte mít na to doklady – kartu osiva. Jinak si nakupte osivo v požadovaném množství na celou plochu, kterou budete osévat.
Nezapomeňte na národní dotace:
Termín do 30. 9. 2009 – 1.R.a , 1.R.b – výsadba ovocných sadů
                        3.a, 3.b, 3.d, 3.h – biologická ochrana, tech. izobáty,tvorby genotypů,
                        certifikovaná sadba v zdravotní třídě VT nebo VF chmele,révy ovocných
                        rodů a druhů a okrasných druhů    
                        8.A – ozdravení od paratuberkulozy
                        9.H mezinárodní veletrhy a výstavy
Termín do 15. 10. 2009  8.B.a kadávery
                        8.E IBR
Termín do 30. 10. 2009 1.D, 2.A, 9.A.b.4
K Podpůrnému garančnímu rolnickému a lesnickému fondu:
Dne 3. srpna  2009 byl zahájen příjem žádostí o poskytnutí podpory PGRLF, a.s. v rámci programu „Podpora krátkodobého financování“.
Ve výběrovém řízení byla na přechodné období vybrána společnost UNIBON – spořitelní a úvěrové družstvo jako subjekt, který bude poskytovat úvěry zajištěné pohledávkami ve smyslu programu „Podpora krátkodobého financování.“
Žádosti o poskytnutí podpory PGRLF, a.s. se podávají přímo prostřednictvím výše uvedené společnosti poskytující úvěry zajištěné pohledávkami.
PGRLF, a.s. bude poskytovat podporu ve formě subvence části úroků z úvěru poskytnutého společností UNIBON – spořitelní a úvěrové družstvo a / nebo podporu ve formě zajištění úvěru dle pravidel stanovených v  Zásadách poskytování podpory PGRLF, a.s. v rámci programu „ Podpora krátkodobého financování“.
Kontakt na společnosti UNIBON – spořitelní a úvěrové družstvo: http://www.unibonsud.cz/cz/kontakty.html.
Podrobné informace k novému programu lze nalézt na internetové adrese www.pgrlf.cz.
Tisková zpráva k výplatám SAPS a Top-Up:
Ministr zemědělství Jakub Šebesta se rozhodl maximálně urychlit výplatu záloh přímých plateb za rok 2009. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) proto zahájil přípravu administrace výplat záloh žádostí SAPS, které by mohly být zemědělcům vypláceny už od druhé poloviny října. Celkem bude vyplaceno o bezmála čtyři a půl miliardy korun více než v loňském roce.
 
„Žadatelům budou vydávána rozhodnutí o poskytnutí dotace po dokončení kontrol způsobilosti tak, aby výplaty záloh ve výši do 70 procent celkové přiznané částky probíhaly již po 16. říjnu. Zbylých 30 procent bude doplaceno v řádném termínu výplat SAPS, tedy po 1. prosinci letošního roku,“ uvedl ministr Šebesta.
 
V zájmu co možná nejrychlejšího zahájení vydávání rozhodnutí musí SZIF stanovit sazby SAPS a top-up pro rok 2009 v nejkratších možných termínech. Sazbu SAPS co nejdříve po 1. říjnu 2009. Sazby top-up do 11. listopadu 2009. Samotné vydávání rozhodnutí bude moci být podle ministra zahájeno přibližně  týden po stanovení sazby.
 
Po zahájení vydávání rozhodnutí SAPS bude následovat od druhé poloviny listopadu vydávání rozhodnutí top-up a nejpozději od 8.prosince vydávání rozhodnutí LFA. Do konce roku dojde k vydaní asi 41 900 rozhodnutí v rámci opatření SAPS, top-up a LFA v celkové výši přibližně 19,25 miliardy korun, tedy o 13 300 vydaných rozhodnutí více a o 4,4 miliard korun více než v roce 2008.