Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K možnostem odložení řádného termínu seče

17/07/09
smf

Upřesnění k možnostem odložení řádného termínu seče. Zdroje: MZe, redakce APIC Libereckého kraje

Upřesnění k možnostem odložení řádného termínu seče


Související legislativa a žádost

AEO/PRV (nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů), LFA a Natura 2000 na ZP (nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
A) Odložení seče je možné z důvodu zachování přírodních stanovišť nebo s ohledem  na ochranu vzácně žijících organismů. Souhlasné vyjádření příslušného OOP (viz příloha) musí žadatel doručit SZIF nejpozději v den, kdy měla být seč provedena.
Některé OOP vydávají souhlas s posunem seče i s ohledem na nemožnost provedení seče v důsledku počasí s tím, že druhotným efektem posunu seče do pozdějšího termínu je ochrana vzácně žijících organismů. Upozorňuji tedy na to, že možnost využití OOP pro posun seče z důvodů špatného počasí existuje, nicméně OOP nemá povinnost souhlas v tomto případě vydávat.
B) Neprovedení seče v řádném termínů lze tolerovat v případě, že žadatel prokáže, že k nesplnění podmínky došlo z důvodu zásahu vyšší moci. Případ vyšší moci je nutné oznámit SZIF do deseti pracovních dnů ode dne, kdy tak lze učinit, a to písemně (viz příloha) spolu s odpovídajícími důkazy (v případě počasí se dokládá Sdělení příslušného hydrometeorologického ústavu o úhrnu srážek či síle větru atd.).
AEO/HRDP (nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
A) Seč lze provést v odůvodnitelných případech později. Za odůvodnitelné případy se považuje zejména:
        souhlas příslušného OOP s odložením seče s ohledem na zachování přírodních stanovišť, popřípadě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů,
       výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezeném Ministerstvem zemědělství v evidenci půdy.
De facto obdoba bodu A u AEO/PRV.
B) Neprovedení seče v řádném termínů lze tolerovat v případě, že žadatel prokáže, že k nesplnění podmínky došlo z důvodu zásahu vyšší moci.
De facto obdoba bodu B u AEO/PRV s tím, že termín oznámení zásahu vyšší moci vyplývající z legislativy ES je zde do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy tak žadatel mohl učinit.
Zdroje: MZe, redakce APIC Libereckého kraje