Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

20/05/09
smf

Vyplacení diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy. Zdroj: wwww.szif.cz
 
 

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Vyplacení diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy
SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA a. s., ve výši 157 123 986 Kč.
Cílem vyplácení diverzifikační podpory zemědělcům, kteří byli jako smluvní dodavatelé cukrové řepy dotčeni uzavřením 3 cukrovarnických podniků společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA a. s., je usnadnit jejich přechod k pěstování jiných plodin (zejména alternativních), a to spolufinancováním nákupu moderních a ekologicky šetrných zemědělských strojů.
Na diverzifikační podporu má nárok pěstitel, který dodával cukrovou řepu cukrovarnickému podniku před vstupem dotyčného podniku do restrukturalizačního procesu, podal si žádost o diverzifikační podporu a splnil další podmínky stanovené nařízením vlády č. 149/2008 Sb., ze dne 16.4.2008. Z prostředků poskytnutých v rámci diversifikační podpory je možno uhradit 40 % pořizovací ceny zakoupeného zemědělského stroje. Diversifikační podpora je učena pro pěstitele cukrové řepy, bývalé dodavatele
společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., která zcela ukončila výrobu cukru v České republice a vzdala se kvóty cukru ve výši 102 472,793 tun.
Celková částka diverzifikační podpory byla pro hospodářský rok 2007/2008 stanovena rozhodnutím Komise 2007/278/ES a činí pro Českou republiku 11 220 770,83 EUR. Výplatními termíny jsou vždy březen a září daného roku.
Státní zemědělský intervenční fond přijal k datu ukončení podávání žádostí 31.3.2009 celkem 149 žádostí od dotčených smluvních dodavatelů cukrové řepy. Z toho byly 4 žádosti ve výši 10 875 750 Kč vyplaceny již v září 2008, dalších 67 žádostí ve výši 157 123 986 Kč bylo vyplaceno v březnu letošního roku.
Celkem bylo dosud vyplaceno 167 999 736 Kč. Ostatní dosud nevyplacené žádosti budou zaplaceny v měsíci září 2009.

Státní zemědělský intervenční fond vyplatil v březnu 2009 další část diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy, kteří měli smlouvu na dodávku cukrové řepy pro cukrovar EASTERN