Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění

11/05/09
smf

Osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti se považuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance tehdy, pokud vyměřovací základ pro účely nemocenského pojištění činí nejméně 2 000 Kč měsíčně. Zdroj: www.du.cz
 

Dohody o pracovní činnosti z pohledu zdravotního pojištění  
Osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti se považuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance tehdy, pokud vyměřovací základ pro účely nemocenského pojištění činí nejméně 2 000 Kč měsíčně.

Změny účinné v nemocenském pojištění od 1. ledna 2009 se do určité míry projevily i v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištění. Jednou z nich jsou podmínky pro posuzování osob pracujících na základě dohody o pracovní činnosti.
V této souvislosti je podstatnou změnou zvýšení částky zakládající účast na nemocenském pojištění. Do konce roku 2008 bylo touto rozhodnou částkou 400 Kč, od 1. ledna 2009 dochází k jejímu zvýšení na 2 000 Kč. O vzniku nebo zániku účasti zaměstnance na zdravotním pojištění rozhoduje v případě dohody o pracovní činnosti výhradně výše hrubého příjmu za rozhodné období kalendářního měsíce, v tomto případě se nepřihlíží například k podmínkám platným u nemocenského pojištění u tzv. prací malého rozsahu.
Ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) bodu 6 z.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoVZP) se osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti považuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance tehdy, pokud dosáhne příjmu ve výši částky, která je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění, neboli dosáhne v kalendářním měsíci roku 2009 „započitatelného příjmu" (vyměřovacího základu) nejméně 2 000 Kč. Podmínky, na základě kterých lze se zaměstnancem uzavřít dohodu o pracovní činnosti, jsou stanoveny v § 76 zákoníku práce.
Povinnost zaměstnavatele platit za zaměstnance pojistné vzniká, resp. zaniká, za podmínek uvedených v ustanovení § 8 odst. 2 z ZoVZP podle kterých zaměstnavatel přihlašuje (a odhlašuje) zaměstnance u zdravotní pojišťovny. U zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti platí, že zaměstnavatel:
  • přihlašuje zaměstnance ke dni nástupu do zaměstnání, kterým je den, ve kterém zaměstnanec poprvé po uzavření dohody začal pracovní činnost vykonávat a
  • odhlašuje zaměstnance dnem, kterým uplynula doba, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti sjednána.
Vždy je však zapotřebí mít na paměti, že základní podmínkou pro uplatnění tohoto postupu je příjem zaměstnance v rozhodném období kalendářního měsíci alespoň ve výši 2 000 Kč.
zdroj: Verlag Dashöfer, www.du.cz

Zařazeno v daně a účetnictví