Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Upřesnění dotačního programu

06/04/09
smf

Upřesnění dotačního programu. Zdroj: www.mze.cz
 

Upřesnění dotačního programu 15.
Upřesnění umožní žadatelům v území ptačích oblastí zvětšených o okruh 20 km od hranice ptačích oblastí žádat o dotační program 15. v plném rozsahu.

Upřesnění dotačního programu 15.
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
24.3.2009
Upřesnění umožní žadatelům v území ptačích oblastí zvětšených o okruh 20 km od hranice ptačích oblastí žádat  dotační program 15. v letošním roce v plném rozsahu, tj. včetně těchto bodů:
5. odstraňování sedimentu z loviště
8. omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy
9. omezení aplikace minerálních a organických hnojiv.
 
 
Upřesnění dotačního programu 15., který je součástí Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2009 na základě § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 
 
Upřesnění části B Zásad (programová část, str. 27-28):
 
Z „Poznámky“ dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků se na str. 28 vypouští text:
„Územní vymezení dotačního programu 15 a Opatření 2.2. OP Rybářství je pro účel poskytování dotací následující:
V ptačích oblastech zvětšených o okruh 20 km může žadatel o DP 15 žádat pouze o body 1., 2, 3., 4., 6., 7. a 10.
Mimo ptačí oblasti zvětšené o okruh 20 km může žadatel o DP 15 uplatnit žádost o body 1. až 10.“
 
 
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
 
Účel: částečnákompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním vodohospodářských
a celospolečenských funkcí rybníků.
Předmět dotace: rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů, či orgánů ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem s výměrou nad 5 ha.
 
Subjekt: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.
Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříveneinvestiční).
Výše dotace: do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka za:
a)     nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou
1. akumulace vody v krajině
2. retenční účinek při povodních
3. zajišťování sportovních a rekreačních účelů
4. zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky
b)    péče o rybniční fond ve veřejném zájmu
5. odstraňování sedimentu z loviště
c)     nařízená péče o životní prostředí
6. zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů
7. omezení vysazování amura orgány ochrany přírody
8. omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy
9. omezení aplikace minerálních a organických hnojiv
10. další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody
 
Poznámka: minimální výměra každého podporovaného rybníka musí být větší než 5 ha. Plnění výše uvedených podmínek 1 – 10 lze sčítat a násobit plochou každého podporovaného rybníka. V případě žádosti o dotaci za odstraňování sedimentu z loviště lze vydat rozhodnutí o poskytnutí dotace až na základě fyzické kontroly stavu odstranění sedimentu z loviště a to nejpozději do 13.11.2009. Pro účel kontroly vyznačí žadatel o dotaci loviště tyčemi nebo bójkami.
Dotace se neposkytne na rybník, který je v daném roce v rekonstrukci, nebo na který byla v daném roce poskytnuta dotace z programu 129 130 – Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků
a výstavby vodních nádrží.
 
a)     identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b)    doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c)     doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d)    doklad o vlastnictví rybníka podle katastrálního úřadu, nebo dle bodu e),
e)     v případě pronájmu nájemní smlouva, případně jiný doklad osvědčující oprávnění k užívání rybníka,
f)     kopie rozhodnutí vydaných vodoprávními úřady, nebo orgány ochrany přírody dle jednotlivých rybníků,
g)    v případě žádosti o dotaci na odstraňování sedimentu z loviště plán výlovu a napouštění předmětných rybníků,
h)     vyplněné tabulky v části C.
 
Zhodnocení účinnosti: výměra rybníků zajišťujících celospolečenské funkce (zpracuje MZe).
Zdroj. www.mze.cz