Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SHRNUTÍ ZMĚN v AEO pro rok 2009

20/03/09
smf

SHRNUTÍ ZMĚN v AEO PRO ROK 2009. Zdroj: www.mze.cz
 

 SHRNUTÍ ZMĚN  v AEO PRO ROK 2009
Přechod z titulu integrovaná produkce révy vinné a ovoce do titulu ekologické zemědělství
Od roku 2009 se umožňuje přechod z titulu integrovaná produkce révy vinné a ovoce v průběhu pětiletého závazku do titulu ekologické zemědělství, pokud žadatel uzavře v titulu ekologické zemědělství nový pětiletý závazek, a to minimálně na stejné výměře, která byla zařazena v titulu integrovaná produkce.
Změna minimálního počtu sazenic u papriky roční v titulu integrovaná produkce zeleniny
Minimální počet sazenic u papriky roční se snižuje z 60 000 ks na 30 000 ks.
Kontrola podmíněnosti a minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
Od roku 2009 se v souladu s legislativou stávají minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin součástí kontrolovaných požadavků v rámci tzv. kontrol podmíněnosti, neboli cross compliance. Kontrolované požadavky pro použití hnojiv vycházejí ze zásad správné zemědělské praxe zavedených v rámci směrnice 91/676/ EHS (nitrátová směrnice). Dále se mezi minimální požadavky na použití hnojiv řadí požadavky ohledně znečištění fosforem. Mezi okruhy ze zásad správné zemědělské praxe zavedených v rámci nitrátové směrnice, které se týkají používání hnojiv, patří:
• období zákazu hnojení,
• aplikace hnojiv na svažitých půdách,
• aplikace hnojiv na podmáčených, zaplavených, promrzlých a sněhem pokrytých půdách,
• aplikace hnojiv v blízkosti vod,
• rovnoměrnost aplikace hnojiv.
Kontrolované požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin vycházejí z pěti okruhů, jimiž jsou:
• požadavky na vlastnictví oprávnění používat přípravky,
• požadavky na splnění závazků ohledně školení,
• požadavky na bezpečné skladování,
• požadavky na kontrolu aplikačního zařízení,
• požadavky pro použití pesticidů v blízkosti vod a jiných citlivých lokalit.
Zařazení minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pod kontroly podmíněnosti znamená, že výběr žadatelů ke kontrole, provádění kontroly a její vyhodnocení bude probíhat v souladu s pravidly pro kontroly podmíněnosti. Sankce za porušení minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin bude stanovena podle postupu uvedeném v nařízení vlády o provádění kontrol podmíněnosti. Tato sankce se bude vztahovat nejenom na dotaci poskytovanou v AEO, ale i na ostatní dotace poskytované v rámci osy II PRV (tj. LFA, Natura 2000 na zemědělské půdě, Zalesňování zemědělské půdy, Natura 2000 na lesní půdě, LEO), o které žadatel žádá v příslušném kalendářním roce.
Změna v pardonovaném důvodu pro snížení zařazené výměry
V rámci pardonovaného důvodu snížení zařazené výměry „Pozbytí právního důvodu užívání pozemku“ se kvóta snížení 5 % zvyšuje na 15 % z celkové výměry zemědělské půdy zařazené do daného AEO v prvotním rozhodnutí o zařazení.
Změny v podpoře sadů v titulu ekologické zemědělství
Zavádí se dvě nové podmínky pro žadatele o dotace v titulu ekologické zemědělství na kulturu sad. První podmínkou je zavedení minimálních počtů životaschopných jedinců na hektar. Od roku 2009 lze o dotaci na kulturu sad v titulu ekologické zemědělství žádat pouze na půdní bloky/díly, na nichž je minimální počet stromů více jak 200 ks u jádrovin,
150 ks u peckovin a skořápkovin a 800 ks u bobulovin. Druhou podmínkou je omezení možnosti podávání žádosti o poskytnutí dotace. Od roku 2009 lze o dotaci na kulturu sad v titulu ekologické zemědělství žádat pouze na půdníbloky/díly, na které byla požadována dotace v roce 2007 nebo 2008 na kulturu sad v souladu s NV 79.
Změna systému sankcí za porušení podmínky vedení evidence přípravků na ochranu rostlin
Dochází k diferenciaci sankce tak, aby k neposkytnutí dotace v AEO došlo pouze v případě nevedení evidence přípravků na ochranu rostlin nebo vedení takové evidence přípravků na ochranu rostlin, která neumožňují ověření plnění podmínek souvisejících s omezením použití přípravků na ochranu rostlin ve vyjmenovaných paragrafech.
 
Zdroj: www.mze.cz