Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dodržení pětiletého závazku – LFA

11/03/09
smf

Stanovisko odboru Environmentálních podpor PRV k podmínkám dodržení pětiletého závazku obhospodařování minimální výměry v rámci LFA. Zdroj: KIS Ústeckého kraje

Dodržení pětiletého závazku obhospodařování minimální výměry v rámci LFA

Stanovisko odboru Environmentálních podpor PRV k podmínkám dodržení pětiletého závazku obhospodařování minimální výměry v rámci LFA.
Vzhledem k množství dotazů týkajících se podmínek dodržení pětiletého závazku obhospodařování minimální výměry dle § 6 odst.1 písm. b) bod 1 nařízení vlády č. 75/2007 Sb. o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílám vysvětlující stanovisko odboru Environmentálních plateb PRV.
Dle výše zmíněného § 6 odst.1 písm. b) nařízení vlády č. 75/2007 Sb., se žadatel zavazuje k obhospodařování minimální výměry v LFA podle nařízení vlády č. 241/2004 Sb., nebo podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. Minimální výměrou se rozumí:
1. výměra definovaná dle § 10 písm. a) nařízení vlády č. 241/2004 Sb., tj.
• 5 ha zemědělské půdy v LFA vedené v LPIS, nebo
• 2 ha zemědělské půdy v LFA vedené v LPIS jde-li o hospodaření na území národních parků nebo chráněných krajinných oblastí, nebo
• 1 ha zemědělské půdy v LFA vedené v LPIS, jde-li o hospodaření v režimu ekologického zemědělství, nebo
2. výměra definovaná dle § 6 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 75/2007 Sb. tj.
• 1 ha travního porostu v LFA vedeného v LPIS.
V rámci pětiletého závazku obhospodařování minimální výměry může tedy dojít v podstatě k následujícím třem variantám:
Varianta 1:
Žadatel podal žádost pouze podle nařízení vlády 241/2004 Sb., podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., již nežádal.
Pokud žadatel poprvé požádal o platbu v rámci LFA podle nařízení vlády č. 241/2004 Sb., a tuto platbu obdržel, pak je povinen dodržovat minimální výměru uvedenou v bodu 1. alespoň 5 let po roce, za který mu byla platba poskytnuta.
Příklad:
Pokud žadatel podal žádost poprvé např. 01.05.2004, za rok 2004 mu bylo vydáno rozhodnutí SZIF o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku, následující rok (konkrétně od 01.01.2005) je prvním rokem pětiletého závazku. Posledním rokem závazku je tedy rok 2009 (konkrétně do 31.12.2009). Pro dokončení závazku není nutné každoročně podávat žádost, je však nutné, aby měl žadatel na sebe evidováno 5 ha zemědělské půdy v LPIS (popř. 2 nebo 1 ha zemědělské půdy) do 31.12.2009.
Varianta 2:
Žadatel poprvé požádal o platbu LFA, podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., tj. nejdříve v roce 2007
Pokud žadatel poprvé požádal o platbu v rámci LFA podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., a tuto platbu  obdržel, pak je povinen dodržovat minimální výměru uvedenou v bodu 2. alespoň 5 let po roce, za který mu byla platba poskytnuta.
Příklad:
Pokud žadatel podal žádost poprvé např. 15.05.2007, za rok 2007 mu bylo vydáno rozhodnutí SZIF o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku, následující rok (konkrétně od 01.01.2008) je prvním rokem pětiletého závazku. Posledním rokem závazku je tedy rok 2012 (konkrétně do 31.12.2012). Pro dokončení závazku není nutné každoročně podávat žádost, je však nutné, aby měl žadatel na sebe evidován alespoň 1 ha travního porostu v LPIS.
Varianta 3:
Žadatel podal žádost podle nařízení vlády 241/2004 Sb. a později podal žádost o platbu v rámci LFA podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb.
Pokud žadatel poprvé požádal o platbu v rámci LFA podle nařízení vlády č. 241/2004 Sb. a v roce 2007 pak o platbu podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., nezavazuje se k novému obhospodařování po dobu dalších 5 let za který mu byla platba podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., poskytnuta, ale pokračuje mu původní závazek s tím rozdílem, že ode dne podání žádosti na LFA podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. je povinen dodržovat minimální výměru uvedenou v bodu 2.
Příklad:
Pokud žadatel podal žádost poprvé např. 01.05.2004, za rok 2004 mu bylo vydáno rozhodnutí SZIF o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku, následující rok (konkrétně od 01.01.2005) je prvním rokem pětiletého závazku. Posledním rokem závazku je tedy rok 2009 (konkrétně do 31.12.2009). Pokud žadatel následně podal žádost o poskytnutí platby roce 2007, např. 15.05.2007, stále platí, že posledním rokem závazku je rok 2009 (konkrétně do 31.12.2009). Od 01.05.2004 do 14.5.2007 včetně, mu bude kontrolována minimální výměra 5 ha zemědělské půdy (popř. 2 nebo 1 ha zemědělské půdy) v LFA , od 15.5.2007 do 31.12.2009 pak minimální výměra 1 ha travního porost v LFA. Stejně jako v předchozích případech není nutné, aby žadatel každoročně podával žádost o platbu v LFA, je však nutné aby od 01.05.2004 do 14.5.2007 včetně, měl na sebe evidováno 5 ha zemědělské půdy (popř. 2 nebo 1 ha zemědělské půdy)v LFA v LPIS, od 15.5.2007 do 31.12.2009 pak 1 ha travního porostu LFA evidovaného v LPIS.
Toto stanovisko bude také uvedeno v Metodice k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb. vydávané MZe pro rok 2009 a v Příručce pro žadatele pro rok 2009 vydávané SZIF.
 
zdroj: KIS-ÚK