Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nemocní zaměstnanci

25/02/09

Nemocní zaměstnanci

Nemocní zaměstnanci  
11.2.2009, JUDr. Věra Hrouzková
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru jen z

Dotaz:
Máme zaměstnance, kteří ročně marodí 150 dní i více. Lze tyto zaměstnance bez odstupného propustit?

Odpověď:

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru jen z důvodů uvedených v ust. § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákoník práce“. Samotné uznání zaměstnance dočasně práce neschopným mezi výpovědními důvody uvedeno není, avšak muselo by se jednat o:
  • lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, osvědčující, že zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo že dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, nebo
  • lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, osvědčující, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu  dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.
Jak je uvedeno výše, pokud se nejedná o některý z citovaných výpovědních důvodů, výpověď ze strany zaměstnavatele nepřichází v úvahu. Zaměstnavatel by tak mohl rozvázat pracovní poměr dohodou k datu, na němž se dohodne se zaměstnancem.
Nebude-li pracovní poměr zaměstnance rozvázán, v případě vzniku práva na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část mu bude tato dovolená krácena za prvních 100 zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu.