Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrola práceneschopného zaměstnance

28/02/09

Kontrola práceneschopného zaměstnance

Kontrola práceneschopného zaměstnance  
10.2.2009, JUDr. Jaroslav Jakubka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce podrobněji nespecifikuje požadavky na provádění kontrol dočasně práceneschopných zaměstnanců.

Dotaz:
V jakém časovém rozmezí (od – do kolika hodin) je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat dodržování režimu dočasně práce neschopného v místě jeho pobytu? Prosím o odkaz na patřičnou legislativu?

Odpověď:

S účinností od 1. 1. 2009  podle § 192 odst. 6  zákoníku práce platí, že  zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění., zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. 
Zákoník práce pro postup při této kontrole nestanoví žádné další podrobnosti, a tudíž nestanoví ani časové rozpětí (od kdy a do kdy) kontrol, popřípadě  četnost prováděných kontrol. Zásadní však je, že zaměstnanci je uložena povinnost umožnit zaměstnavateli kontrolu svých povinností, týkajících se zdržování se v místě pobytu a dodržování doby a rozsahu povolených vycházek. Při provádění kontroly musí  zaměstnavatel respektovat obecná ústavní práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života (článek 10 Listiny základních práv a svobod)  a nedotknutelnost obydlí, do něhož není dovoleno vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí (článek 12 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).
Z výše uvedeného lze proto pouze dovodit, že kontrolní pracovníci by měli provádět kontrolu  šetrně  a respektovat pravidla slušnosti – nic bližšího právní předpisy nestanoví.