Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v penzionu Koliba Hrádek

05/01/09
smf

Pozvánka na seminář „Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti v rostlinné výrobě“, 21.1. 2008, Penzion Koliba Hrádek, Hrádek u Ústí nad Orlicí . Zdroj: ZS ČR

spolufinancováno Evropskou unií
Evropský Zemědělský fond pro rozvoj venkova: evropa investuje do venkovských oblastí
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 
 
Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z 
Č E S K É   R E P U B L I K Y
 
Vás zve na seminář
 
 
Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti v rostlinné výrobě
zaměřený na konkurenceschopnost a perspektivy produkce obilovin, olejnin a brambor.
 
 
 
Účastníci získají potřebné informace, aby dokázali umístit svou produkci i zdroje důsledně a pružně tam, kde mohou docílit nejvyšších konkurenčních výhod, aby obstáli v konkurenci evropského a světového trhu. Přednášky pomohou účastníkům zvýšit schopnost předvídat změny a rozpoznat jejich dopady.
 
 
Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
 
Termín a místo konání:
21.1. 2009, Penzion KOLIBA Hrádek, obec Hrádek, 562 01
(Obec Hrádek se nachází cca 4 km od Ústí nad Orlicí směr Vysoké Mýto)P R O G R A M   S E M I N Á ř E

 
Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti v rostlinné výrobě
21.1. 2009, Penzion Koliba Hrádek, Hrádek u Ústí nad Orlicí, 562 01
8.00 – 9.00           Prezence účastníků
9.00 – 10,30
Vývoj nabídky, užití a cen obilovin v ČR v podmínkách SOT – Ing. Jaroslav Humpál, ÚZEI Praha
Aktuální vývoj obilního trhu ve světě včetně přehledu významných producentů.
Aktuální vývoj obilního trhu v EU včetně významných producentů.
Vývoj hlavních bilančních ukazatelů na trhu obilovin v ČR, soběstačnost.
Vliv obilního trhu EU na domácí trh, zahraniční obchod s obilovinami a cenový vývoj zemědělských výrobců v ČR.
Cenový vývoj vybraných výrobků navazujícího zpracovatelského průmyslu (CPV, SC).
Ekonomika pěstování obilovin, rozhodující nákladové položky.
Předpoklad vývoje pěstování obilovin v návaznosti na očekávaný vývoj v EU.
 
10,30-12,00
Dosavadní výsledky efektivnosti a konkurenceschopnosti produkce brambor včetně odhadu vývoje v následných letech s poukazem na rizika spojená s uplatněním na trhu – Ing. Václav Mottl, ÚZEI Praha
Dosavadní vývoj produkce a obchodu s bramborami konzumními (rané, ostatní), přehled významných producentských zemích v EU 15 i EU 27.
Dosavadní vývoj efektivnosti pěstování brambor konzumních ostatních, rozbor nákladových položek a míra rentability.
Ujednocení kvalitativních standardů v rámci trhu brambor v EU podle UNECE – Trade and Timber Division Agricultural Standards Unit z měsíce září 2007.
Zahraniční obchod ČR s bramborami a jeho vliv na ceny v ČR.
Vliv produkce zpracovaných výrobků a polotovarů na spotřebu brambor v České republice.
Výhled produkce brambor v ČR ve srovnání s předpoklady výroby v rozhodujících zemích EU.
 
12,00 -12,30 Oběd
 
12,30 – 14,30
Produkce olejnin v ČR, perspektivy produkce z pohledu konkurenceschopnosti a efektivnosti – Ing. Václav Mottl, ÚZEI Praha
Aktuální vývoj produkce hlavních olejnin (řepka olejná, slunečnice, mák) v ČR, přehled významných producentů v EU a ve světě, aktuální vývoj nabídky a poptávky na domácích i zahraničních trzích a jejich vliv na cenový vývoj.
Vliv zahraničního obchodu na domácí trh s olejninami, rozbor nákladových položek u řepky, slunečnice a máku a konkurenceschopnost domácí produkce.
Vývoj produkce a užití olejnin na biopaliva.
Výhled produkce olejnin v ČR, ostatních zemích EU i výhled projekce světových cen.
14.30 – 15.00        Diskuze
15.00                   Závěr semináře
 
Organizační pokyny a přihláška
 
Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.   
 
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. 1. 2009 na adresu:
Václav Koblížek
ZS ČR územní organizace Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191,
562 01 Ústí n. Orlicí
Tel., fax: 465 524 214, e-mail: agr.kom@wo.cz
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz
 
Případné informace: Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D., tel.: 602 790 274,
 
 
 
_____________________________zde oddělte_________________________________
Přihláška
na seminář „Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti v rostlinné výrobě“,
21.1. 2008, Penzion Koliba Hrádek, Hrádek u Ústí nad Orlicí
 
 
Jméno účastníka:…………………………………………………………………………………
Organizace, farma…..……………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………..
IČO:……………………………………………………………………………………………
E-mail a tel:………………………………………………………………………………………
 
 
Podpis účastníka:
 
 

Zařazeno v Aktuality, Semináře, ZS ČR