Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Z jednání Zastupitelstva Pardubického kraje

14/12/08
smf

Zastupitelstvo Pardubického kraje stanovilo celkem sedm výborů zastupitelstva jako tzv. iniciativní a kontrolní orgány. zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

2. jednání Zastupitelstva Pardubického kraje
(11.12.2008)

Zpráva č. 3 – Volba členů výborů zastupitelstva
Zastupitelstvo Pardubického kraje stanovilo celkem sedm výborů zastupitelstva jako tzv. iniciativní a kontrolní orgány. Zároveň zvolilo jejich členy a předsednictvo. Předsedy výborů jsou členové zastupitelstva, ostatní členové jsou vybíráni z řad odborníků.
Zákonem o krajích je uloženo zřízení výboru finančního, výboru kontrolního a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Dalšími výbory v Pardubickém kraji jsou výbor pro dopravu a dopravní obslužnost, výbor pro zdravotnictví, sociální věci a neziskový sektor, výbor pro regionální rozvoj, kulturu, památkovou péči a cestovní ruch a výbor pro životní prostředí, venkov a zemědělství. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.
Jmenný přehled členů jednotlivých výborů bude uveřejněn na www.pardubickykraj.cz, odkaz Samospráva.
 
Zpráva č. 4 – Program obnovy venkova – Změna zásad
Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo doplnění zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova, a to o dotační titul číslo 9 – Podpora obecních prodejen.
„Zastupitelstvo schválilo dotační titul pro udržení provozu místních prodejen a pojízdných prodejen v obcích do 500 obyvatel. V rámci tohoto titulu bude možné na základě žádosti obce či skupiny obcí poskytnout dotaci ve výši 50% nákladů v běžném roce, maximálně však ve výši 100 tisíc korun. Přesné znění zásad bude k dispozici na internetových stránkách Pardubického kraje, případně na odboru životního prostředí na krajském úřadu v Pardubicích,“ řekl radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.
Program obnovy venkova je zaměřen na rozvoj obcí, měst, svazku obcí a tzv. Místních akčních skupin. Dotace z něj jsou určeny na výstavbu, rekonstrukci, opravu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti, veřejného osvětlení a rozhlasu i zřízení sběrných míst a dvorů.