Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

VYHLÁŠKA č. 412/2008 Sb.

15/12/08
smf

VYHLÁŠKA č. 412/2008 Sb. ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

VYHLÁŠKA č. 412/2008 Sb.
ze dne 18. listopadu 2008
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:
§ 1
V příloze této vyhlášky se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty1), odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví jiný právní předpis2).
§ 2
Zrušuje se vyhláška č. 287/2007 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Mgr. Gandalovič v. r.
(Příloha je dostupná na adrese:
http://www.mvcr.cz/soubor/sb134-08-pdf.aspx.)  (17,5 MB !)

1) § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
2) Příloha č. 22 k vyhlášce č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR