Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Režim dočasně práce neschopného

18/12/08

Režim dočasně práce neschopného

Režim dočasně práce neschopného  
2.12.2008, Zdroj: ČSSZ
Nový zákon o nemocenském pojištění zavádí sankce za závažné porušení léčebného režimu. A nejsou nikterak malé.
Během dočasné pracovní neschopnosti musí pojištěnec dodržovat stanovený režim, který se nazývá „režim dočasně práceneschopného pojištěnce". Mimo jiné má povinnost zdržovat se v místě uvedeném na tzv. neschopence, dodržovat určené vycházky, dodržovat léčebný režim stanovený ošetřujícím lékařem, případně provádět pracovní rehabilitaci zabezpečovanou úřadem práce.
Režim dočasně práceneschopného pojištěnce stanovuje ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti. A pouze lékař jej může při změně zdravotního stavu změnit.
Práceneschopný pojištěnec musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, či uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři.
Kontroly dodržování tohoto režimu se provádějí pravidelně během celého pracovního týdne, případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět ošetřující lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenské vykonává jinou činnost, nebo se nezdržuje v místě pobytu. V době, kdy zaměstnavatel vyplácí práceneschopnému náhradu mzdy, může sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu, nebo o to může požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení. Pověření pracovníci se prokazují „průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou", práceneschopní občané jsou povinni prokázat svou totožnost a předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pověřený pracovník zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.
Pokud nemocný poruší v době pracovní neschopnosti režim stanovený ošetřujícím lékařem, může mu správa sociálního zabezpečení nemocenské snížit nebo zcela odebrat, nejdéle však na sto kalendářních dnů. Obdobně má podle zákoníku práce možnost snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy zaměstnavatel.
Nová právní úprava rovněž zavádí další sankce za závažné porušení režimu. Pokud práceneschopný pojištěnec neposkytne součinnost při kontrole, může mu správa sociálního zabezpečení uložit též pokutu až 10 000 Kč. Práceneschopný pojištěnec, který zvlášť závažným způsobem poruší stanovený režim, může za tento přestupek dostat pokutu až 20 000 Kč.
O krácení či odnětí nemocenského i o uložení pokuty v případě, že došlo k porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, rozhoduje příslušná správa sociálního zabezpečení. Součástí rozhodnutí je vždy poučení o možnosti odvolání.