Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s novou úpravou nemocenského pojištění

17/12/08

Povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s novou úpravou nemocenského pojištění

Povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s novou úpravou nemocenského pojištění  
2.12.2008, Zdroj: ČSSZ
Od 1. 1. 2009 nebudou povinnosti zaměstnavatelů v oblasti nemocenského pojištění záviset na počtu jejich zaměstnanců.
Zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, má v nemocenském pojištění ohlašovací a oznamovací povinnost, přijímá od svých zaměstnanců žádosti o dávky a posílá je příslušné správě sociálního zabezpečení, spolupracuje s orgány nemocenského pojištění a platí pojistné na sociální zabezpečení.
Přihlášení (odhlášení) zaměstnavatele do (z) registru zaměstnavatelů
Každý zaměstnavatel se do 8 dnů od nástupu prvního zaměstnance musí na předepsaném tiskopisu přihlásit u příslušné správy sociálního zabezpečení do registru zaměstnavatelů. Stejně tak má povinnost do 8 dnů hlásit jakoukoliv změnu v údajích vyplněných na přihlášce. Zaměstnavatel musí rovněž na předepsaném tiskopisu podávat odhlášku z registru zaměstnavatelů, a to do 8 dnů od skončení zaměstnání posledního zaměstnance. Pokud má zaměstnavatel několik mzdových účtáren, přihlašuje je do registru zaměstnavatelů samostatně, a to do 8 dnů od jejich zřízení. Stejné termíny platí v případě hlášení změn v přihlášce či odhlášení mzdových účtáren z registru.
Oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání
O nástupu nového zaměstnance do zaměstnání informuje zaměstnavatel nejpozději do 8 dnů od jeho nástupu příslušnou správu sociálního zabezpečení, a to na tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání. Pokud dojde ke změně údajů uvedených na tiskopisu (například se změní jméno nebo příjmení zaměstnance, adresa bydliště či zdravotní pojišťovna aj.), musí zaměstnavatel tyto změny nahlásit příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ, a to rovněž do 8 dnů.
Při ukončení zaměstnaneckého poměru je povinností každého zaměstnavatele oznámit příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ ukončení zaměstnání, a to také do 8 dnů na předepsaném tiskopisu. Zaměstnavatel může s OSSZ/PSSZ/MSSZ uzavřít dohodu o plnění ohlašovací povinnosti v souvislosti se zaměstnanci v jiné než osmidenní lhůtě.
Povinnosti při uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění
Povinností zaměstnavatele je přijímat od svých zaměstnanců, případně od bývalých zaměstnanců, žádosti o dávky nemocenského pojištění. K žádosti zaměstnavatel připojuje vyplněný tiskopis Příloha žádosti o … (název požadované dávky nemocenského pojištění) a vše neprodleně posílá příslušné správě sociálního zabezpečení.
Spolupráce s orgány nemocenského pojištění
Podle zákona je zaměstnavatel povinen spolupracovat s orgány nemocenského pojištění. Například na jejich žádost sděluje údaje potřebné pro stanovení nároku a výše dávek nemocenského pojištění. Rovněž má povinnost poskytovat součinnost kontrolním pracovníkům OSSZ/PSSZ/MSSZ.