Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podmínky nároku na ošetřovné od 1. 1. 2009

10/12/08

Podmínky nároku na ošetřovné od 1. 1. 2009

Podmínky nároku na ošetřovné od 1. 1. 2009  
11.11.2008, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od ledna 2009 se nemění pouze samotný název dávky, ale například i podmínky nároku na ni. Více se dozvíte v příspěvku vybraného z nové příručky.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění – § 39 – Podmínky nároku na ošetřovné
Úplné znění
 
HLAVA V
OŠETŘOVNÉ
Díl 1
Podmínky nároku na ošetřovné
§ 39
(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu
a) ošetřování
1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
2. jiného člena domácnosti29) , jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo
b) péče o dítě mladší 10 let, protože
1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem. Pro účely tohoto zákona se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé výchovy30) obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů.
(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu31) ; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
(4) V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí ošetřování (péče). Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.
(5) Nárok na ošetřovné nemají
a) příslušníci,
b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
c) domáčtí zaměstnanci,
d) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
e) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce,
f) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
h) zahraniční zaměstnanci.
 
29) § 115 občanského zákoníku.
30) § 26 odst. 2 zákona o rodině.
31) Zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
Ustanovení související
– Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • § 14-15 – obecné podmínky nároku na dávky
  • § 16 – překážky výplaty ošetřovného
  • § 40 – podpůrčí doba u ošetřovného
  • § 109 odst. 5 – uplatnění nároku na výplatu u ošetřovného
– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • § 191 – omluvená nepřítomnost zaměstnance v práci při ošetřování nebo péči
Komentář
Podmínkou nároku na ošetřovné je (jako dosud) buď ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti z důvodu jeho nemoci nebo úrazu nebo péče o zdravé dítě mladší 10 let z důvodu, že vznikla stanovená překážka.
Nárok na ošetřovné je nově vyloučen v případě, že jiná osoba má z důvodu péče o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo nárok na rodičovský příspěvek; z důvodu péče (ošetřování) téhož dítěte se tedy neposkytují zároveň tyto dávky, byť by se jednalo o různé osoby.
V témže případě ošetřování nebo péče náleží ošetřovné jen jednou (tj. při ošetřování nebo při péči o tutéž osobu nemohou ošetřovné čerpat současně dvě osoby, např. matka i otec dítěte), a to buď jednomu oprávněnému nebo postupně dvěma oprávněným, kteří se tedy v témže případě ošetřování (péče) vystřídají; toto vystřídání je však možné jen jednou. Zaměstnanec, který přebírá ošetřování (péči), musí přitom sám splňovat podmínky nároku, musí být účasten nemocenského pojištění a nesmí být u něho překážky pro výplatu dávky uvedené v § 16 zákona o nemocenském pojištění. Vystřídání závisí jen na dohodě dvou oprávněných osob; osoba, která převzala ošetřování (péči), však musí toto ošetřování (péči) dokončit, tj. nemůže ošetřování (péči) již předat zpět osobě, která původně začala ošetřovat (pečovat). Osobě, která převzala ošetřování (péči) na základě vystřídání, neběží další (nová) podpůrčí doba počítaná ode dne vystřídání.
Rozdíly ve srovnání s původní úpravou
V případě uzavření školského nebo dětského zařízení, v jejichž péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je dítě žákem, musí se tak nově stát z důvodu nepředvídané události.
Zásadní novou úpravou je možnost, aby se v témže případě ošetřování (péče) postupně vystřídaly dvě oprávněné osoby, pokud splňují podmínky nároku na ošetřovné.
Nový je také samotný název dávky, dříve používaný název „podpora při ošetřování člena rodiny" se od 1. 1. 2009 nově nazývá „ošetřovné".
Příklady
Pětileté dítě navštěvuje mateřskou školku. V dubnu bylo rodičům oznámeno, že v květnu bude školka dva dny uzavřena  z důvodu malování. Toto uzavření mateřské školky není důvodem pro poskytnutí ošetřovného, neboť se nejedná o nepředvídanou událost, byť dítě mateřskou školku nemůže navštěvovat po dobu jejího uzavření.
Osmileté dítě onemocnělo a muselo zůstat deset dní ze školy doma. Dítě začala ošetřovat jeho matka, která dítě ošetřovala pět dní a poté se vrátila do práce. Ošetřování dítěte převzal od šestého dne otec dítěte, který uplatnil nárok na ošetřovné ze svého nemocenského pojištění. Ošetřovné se bude vyplácet od šestého dne do konce podpůrčí doby, tj. ještě čtyři dny, otci dítěte. Kdyby poslední den podpůrčí doby chtěla dítě opět ošetřovat jeho matka, nebude se jí již ošetřovné vyplácet, neboť vystřídání v ošetřování je možné pouze jednou.