Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evropská komise k potravinám

14/12/08
smf

Evropská komise schválila sdělení, jehož cílem je zlepšit fungování potravinového řetězce, a snížit tak ceny potravin pro spotřebitele. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/08/1931
V Bruselu dne 10. prosince 2008
Komise navrhuje cestu k zajištění nižších a konkurenceschopnějších cen potravin v Evropě
Evropská komise schválila sdělení, jehož cílem je zlepšit fungování potravinového řetězce, a snížit tak ceny potravin pro spotřebitele. Ceny potravin sice ze svých rekordních úrovní na začátku roku výrazně klesly, příčiny prudkého zvýšení cen zemědělských komodit ve střednědobém horizontu, mezi něž patří regulační omezení, nedostatečná konkurence a spekulace, však přetrvávají a je třeba je řešit.
„V období od srpna 2007 do července 2008 přispěla potravinová inflace k celkové inflaci zhruba z jedné třetiny a postihla zejména domácnosti s nižšími příjmy. Za současného hospodářského zpomalení je nezbytné, abychom vyslali jasný signál, že jsme odhodláni řešit nepružnost a další faktory znemožňující optimální fungování trhů. Tím bychom zajistili nejen konkurenceschopnější a nedeformované ceny pro spotřebitele, ale také ochránili kupní sílu nejvíce ohrožených občanů a podpořili tvorbu pracovních míst," prohlásil Joaquín Almunia, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti.
„Při zajištění přiměřených cen potravin pro spotřebitele hraje klíčovou úlohu zemědělská politika. Změny v rámci nedávné kontroly stavu společné zemědělské politiky teď umožňují zemědělcům lépe reagovat na signály trhu. Doufám, že díky vyvážené dohodě ze světových obchodních jednání v Dohá budeme moci zrušit některá omezení v mezinárodním obchodu s potravinami,” uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova.
Dnešní sdělení navrhuje cesty ke zlepšení fungování potravinového řetězce v rámci Evropy, které by mělo evropským domácnostem trvale zajistit konkurenční ceny potravin. Navazuje na červnovou výzvu Evropské rady k prozkoumání příčin prudkého nárůstu cen potravin, k němuž došlo bezprostředně po ještě prudším zvýšení cen komodit.
Komise navrhuje:
       podpořit konkurenceschopnost potravinového řetězce, a zvýšit tak jeho odolnost vůči šokům vyvolaným cenami na světových trzích. Skupina na vysoké úrovni zabývající se konkurenceschopností zemědělství a výroby potravin vydá svá doporučení na začátku roku 2009;
       zabezpečit důrazné a jednotné prosazování hospodářské soutěže na úrovni EU i jednotlivých států prostřednictvím Evropské sítě pro hospodářskou soutěž a zaměřit se na postupy a omezení, které jsou zvláště škodlivé;


       přezkoumat potenciálně omezující právní předpisy na úrovni států či EU. Předpisy, které omezují vstup na trh, je třeba přehodnotit a případně zrušit, přičemž je třeba mít na paměti jejich cíle v oblasti životního prostředí a v sociální oblasti. Toto přehodnocení se uskuteční v rámci sledování maloobchodních trhů a provedení směrnice o službách do vnitrostátních právních předpisů. Předpisy, které omezují možnost cenové konkurence, by měly být přezkoumány na vnitrostátní úrovni. Je třeba přezkoumat také pozdní úhrady maloobchodníků nebo nepřiměřené poplatky požadované producenty za propagační nabídky. Na úrovni jednotlivých států by rovněž měla proběhnout diskuse o předpisech týkajících se otevírací doby obchodů;
       spotřebitelé by měli mít lepší možnosti srovnání cen. Bude ustaveno trvalé sledování cen v rámci Evropy;
       společně s regulačními orgány komoditních trhů Komise prozkoumá, jak omezit nadměrnou nestálost trhů, která neprospívá producentům ani spotřebitelům.
Je třeba posílit snahy o uvedení světové nabídky a poptávky potravin do rovnováhy, podnítit výzkum v zemědělství a otevřít mezinárodní trhy.
Ačkoli ceny komodit zaznamenaly prudký pokles, ve střednědobém horizontu budou strukturální faktory, jako růst světové poptávky, pravděpodobně udržovat ceny na vyšší úrovni.
Vzestup cen od roku 2006 doprovázel strmý nárůst investování do příbuzných derivátů. Nedávný náhlý odliv investic z trhů termínových obchodů by mohl signalizovat prasknutí spekulativní bubliny. Avšak obavy z nestálosti také přetrvávají.
Důležitou roli hrály i problémy ve fungování potravinového řetězce, pokud jde o úroveň hospodářské soutěže a regulace.
Ceny potravin v jednotlivých členských státech reagovaly na změny velmi odlišně, což dokládá, že trh EU je stále rozdrobený. Konsolidace trhu povede k větší efektivnosti a nižším cenám. Nesmí však zhoršit podmínky hospodářské soutěže na místní úrovni, aby na to nedoplatili spotřebitelé a podniky.
Ve fungování potravinového řetězce existuje značný prostor ke zlepšení, aby integrace a konsolidace sektorů probíhala ruku v ruce se zlepšováním konkurenceschopnosti a snižováním cen, jakož i rozšiřováním výběru potravinářských produktů.
Prosazování politiky otevřeného trhu na základě dosažených výsledků obchodních jednání WTO v Dohá by bylo prospěšné pro všechny, včetně rozvojových zemí, které jsou vysokými cenami poškozovány nejvíce. Schválením kontroly stavu společné zemědělské politiky učinila EU rozhodné kroky na pomoc zemědělcům, aby mohli lépe reagovat na signály trhu a využívat nové příležitosti, a k zajištění moderní záchranné sítě pro skutečné krizové situace na trhu.
Souvislosti
Na červnovém summitu byla Komise vyzvána, aby pozorněji sledovala vývoj cen zemědělských komodit a potravin, analyzovala dopad spekulací na ceny zemědělských komodit a prozkoumala fungování potravinového řetězce.
Sdělení je v úplném znění k dispozici na adrese: