Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Co jsou to dobré mravy?

18/12/08

Co jsou to dobré mravy?

Co jsou to dobré mravy?  
4.12.2008 , JUDr. Irena Novotná
Návrh občanského zákoníku upravuje nově pojem dobré mravy a obmyslné chování.
Jistě, žijeme v době, kdy si každý zvykl, že má právo nějak jednat, pokud mu to zákony dovolují a kdy se základní etická pravidla natahovala až za hranice prostosti v měřítkách slušných lidí. Návrh občanského zákoníku přichází s pojmy „dobré mravy" a „obmyslné" chování, přichází s požadavkem uplatňování cti a dobrých úmyslů.
Jsem si zcela jistá, že všichni víme, jak se máme chovat. Současně ale pokud jednou nebo dvakrát narazíme na někoho, kdo se za slušné chování a dobrý úmysl se odvděčí tak, že spláčeme nad výdělkem, pak si dáme příště dobrý pozor, abychom zase bolestně nenarazili.
Zákon v návrhu stanoví, že oprávnění lze řádně uplatnit jen při poctivém dodržování dobrých mravů a se zřetelem k zvyklostem občanského života a že jen za týchž podmínek lze také řádně splnit povinnost.
Výrazu „oprávnění" je v navrženém ustanovení užito, aby nebyly pochybnosti, že jde o subjektivní právo.
Smyslem je vyjádřit, že subjektivní práva nelze uplatňovat svévolně a nečestně a že ani povinnosti není možné řádně plnit bez úmyslu dostát poctivě a ve slušnosti tomu, co zákon nebo smlouva povinné osobě ukládá.
Zároveň se navrhuje stanovit, že nikdo nemůže získat právní výhodu, jednal-li nezákonně nebo obmyslně, protože ochranu je třeba poskytnout naopak tomu, kdo jednal v dobré víře.
 
Občanskému právu v běžném životě nás všech se věnuje i nový produkt našeho nakladatelství, který bychom vám rádi v brzké době představili.
Poraďte nám, jak jej vypilovat k dokonalosti.
 
Špatnými mravy nelze získat výhodu
A jsme u toho, co je to slušnost a dobré a špatné mravy v obecném slova smyslu.
Není to nic těžkého. Jestliže někdo chce získat oprávnění, které mu zákon svým ustanovením garantuje, pak musí jednat v souladu se slušností, nikoliv násilně a svévolně či nečestně. Je to o nutnosti slušného soužití mezi lidmi. Doufejme, že nikdo nezapomněl, jak se má chovat, aby neobtěžoval druhé lidi prosazováním svých práv a oprávněných zájmů.
Naučí se lidé omezovat ve prospěch druhých a chápat, že se mají chovat ohleduplně a současně mohou očekávat od druhých, že jim budou oplácet vlastní ohleduplností?
Příklad č. 1:
Zákon nikomu nebrání, aby choval ve svém bytě psa. Současně ale musí dbát na to, aby ve své nepřítomnosti ve večerních a nočních hodinách pes svým štěkotem nebránil druhým ve spánku. Ale postarat se o to, aby o zvíře v době nepřítomnosti někdo pečoval.
Příklad č. 2:
Každý má právo pořádat domácí oslavy, ale nemůže hlukem rozjařených přátel rušit své sousedy v době, kdy mají právo na odpočinek. To platí i domácích hádkách a nebo hlučných projevech dětí, které si hrají v mezibloku a ruší bydlící křikem. Jsou to časté spory: Děti si mají právo v těch prostorech hrát, bydlící zase mají právo na klid ve svém bydlišti.
Příklad č. 3:
Popišme si skutečný příklad ze života: v domě žila žena, která onemocněla rakovinou plic. Sousedé z vedlejšího domu rádi pořádali na zahradě různá párty spojená s táborákem. Kouř, vycházející z ohniště způsoboval té ženě, která byla upoutaná na lůžko velké utrpení, neměla ani možnost se přemístit někam, kde by ji neobtěžoval. Její syn několikrát prosil své sousedy, aby měli ohled, že jim kouř vniká oknem do pokoje, kde leží jeho těžce nemocná maminka, Ale marně. Nikdy se neomezili ve svém konání. Měli sice dobrý úmysl pobavit své přátele, měli právo na své zahradě pořádat slavnost, ale po tom, co byli slušně požádáni, aby zamezili šíření kouře a zápachu do svého okolí, tak neučinili ani za té okolnosti, že svým právem poškozují druhého.
Myslím si, že zjednání slušnosti mezi lidmi nebude lehký úkol, ale možná že si každý uvědomí, že sobecká zaslepenost při výkonu svých oprávnění nebude již odbyta mávnutím ruky těch, kteří nabyli dojmu, že slušností nic nezmohou.
Z druhé strany však různé zlomyslnosti, které si lidé vzájemně dopřávají mezi sebou, budou také právem kvalifikovány, pokud povedou k úmyslu porušování výkonu oprávněných zájmů.
Ale to všechno uvidíme, co přinese život.