Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Z jednání Rady Pardubického kraje

10/11/08
smf

Ve čtvrtek 6. listopadu se konalo 80. řádné jednání Rady Pardubického kraje. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

80. jednání Rady Pardubického kraje
(6.11.2008)

Ve čtvrtek 6. listopadu se konalo 80. řádné jednání Rady Pardubického kraje. Na programu mělo 35 bodů – např. navýšení dotace ze Státního fondu dopravní obslužnosti, investiční akce či prezentaci Pardubického kraje v Bruselu "V předvečer českého předsednictví EU".
 
Zpráva č. 12 – Finanční podpory na hospodaření v lesích a záležitosti rozpočtu kapitoly životního prostředí
Letos už po čtvrté schválila Rada Pardubického kraje tzv. finanční podpory na hospodaření v lesích. Tyto prostředky jsou určeny zejména na obnovu a výchovu porostů a na ekologické technologie. V kompetenci rady bylo v této 4. etapě rozděleno téměř 388 tisíc korun. Dalších cca 970 tisíc je v kompetenci zastupitelstva. „Kromě toho jsme schválili náhrady škod způsobených chráněnými živočichy, což jsou většinou škody způsobené rybářům vydrami nebo kormorány. Tentokrát se jedná o rybáře v Blatně a Lázních Bohdaneč, kterým proplácíme škodu za necelý půl milion korun,“ řekl radní zodpovědný za životní prostředí a zemědělství Petr Šilar. Pardubický kraj také požádal Ministerstvo zemědělství ČR o finanční prostředky na úpravy Hlubočinského potoka v tzv. veřejném zájmu. Na protipovodňová opatření získal částku 1,69 mil. Kč, kterou proinvestuje v letech 2008 a 2009.
 
Zpráva č. 14 – Záležitosti rozpočtu Pardubického kraje na rok 2008
Rada Pardubického kraje vzala na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu ve III. čtvrtletí letošního roku. Výdaje byly k 30. září čerpány na 72,68 %, plnění celkových příjmů dosáhlo 91,81%. Ke stejnému datu správci rozpočtu provedli 244 rozpočtových opatření, kterými se rozpočet příjmů zvýšil o 4,567 mil. Kč a výdajů o 4,698 mil. Kč. „Rozpočtová opatření byla způsobena především různými dotacemi, které prošly přes krajský rozpočet, nákupem či prodejem majetku apod. K 30. září se tak rozpočet navýšil v oblasti příjmů na celkovou částku 7 845,12 mil. Kč a výdajů na 8 431,61 mil. Kč,“ uvedl radní zodpovědný za finanční politiku kraje Miroslav Mareš.
 
Zpráva č. 19 – Investiční záměr v oblasti dopravy financovaný ze SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury zvýšil objem finančních prostředků na akce v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu na silnicích v Pardubickém kraji, konkrétně o částku 50 mil. Kč. Na modernizace a stavební úpravy na silnicích II. a III. třídy  tak Pardubický kraj nyní může použít celkem 188,8 mil. Kč. „Dohodu o poskytnutí finančních prostředků jsme se Státním fondem dopravní infrastruktury uzavřeli už na jaře letošního roku, nyní nám SFDI vyšlo vstříc a prostředky navýšilo o dalších 50 mil. Kč. Toto navýšení směřuje zejména na modernizace silnic a mostů v Pohránově, Martinicích, Lozicích, Ronově nad Doubravou, Svobodných Hamrech, Spojile atd. Všechny práce budou dokončeny částečně ještě letos, některé nejpozději v roce 2009,“ řekl hejtman a radní zodpovědný za dopravu Ivo Toman.
 
Zpráva č. 23 – Projekty Pardubického kraje pro uplatnění v rámci OP Životní prostředí
Jednou z možných oblastí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí je i výstavby nových zařízení s cílem zvýšit využívání tzv. obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla a teplé užitkové vody. Tato podpora se může týkat i školských či zdravotnických zařízení. „Pardubický kraj vytipoval několik projektů, které by se o podporu z těchto evropských zdrojů mohly ucházet. V oblasti školství to je pět záměrů, v oblasti sociálních věcí jeden projekt. Pro jejich předložení do další výzvy, která je připravována s termínem podání do 28. února, je třeba zpracovat potřebnou dokumentaci, na které právě začínáme pracovat s odbornými firmami,“ uvedl vicehejtman Roman Línek. V oblasti školství se jedná o projekty v Průmyslové střední škole Letohrad, Středním odborném učilišti obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Odborném učilišti a Praktické škole Žamberk a Odborném učilišti a Praktické škole Chroustovice. V oblasti sociálních věcí jde o projekt Domova pod Kuňkou v Rábech na Pardubicku. Celkové náklady projektů jsou ve výši 7,5 mil. Kč.
 
Zpráva č. 25 – Prezentace Pardubického kraje v Bruselu
Pardubický kraj byl vyzván Zastoupením spolkové země Badensko-Württembersko při EU k účasti na prezentaci regionů v centru Evropské unie v Bruselu. Akce s názvem „V předvečer českého předsednictví“ se uskuteční 3. prosince a má souviset s předáním předsednictví v Evropské unii České republice. „Tato prezentace také navazuje na několikaletou spolupráci s partnerským regionem Tübingen, který je součástí této spolkové země. Je to šance, jak prohloubit spolupráci nejen s tímto krajem. Mezi hosty prezentace budou představitelé evropských institucí, velvyslanci, zástupci partnerských regionů a další,“ přiblížil prezentaci vicehejtman Roman Línek. Náklady na tuto akci nepřekročí částku 250 tisíc korun.
 
Zpráva č. 27 – Investiční akce v oblasti kultury
Rada Pardubického kraje schválila investiční záměr na půdní vestavbu muzejní budovy Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Vzniknout by tak měly nové depozitáře i kancelářské prostory, které muzeu chybí. „Vestavbou muzeum získá cca 165 m2 podlahové plochy a stát to bude 4 mil. Kč. Akce bude realizována v roce 2009,“ řekl radní zodpovědný za kulturu a památky Miroslav Brýdl.