Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výše pojistného na nemocenské pojištění

24/11/08

Výše pojistného na nemocenské pojištění

Výše pojistného na nemocenské pojištění  
7.11.2008, Zdroj: ČSSZ
Někteří lidé touží po změnách. Vy možná ne, nicméně v příštím roce se jim nevyhnete.
Zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, a také zákon č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, obsahují i novelu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění.
V roce 2009 bude část pojistného, kterou na nemocenské pojištění platí zaměstnavatel, snížena ze současných 3,3 % na 2,3 % z jeho vyměřovacího základu. A zaměstnavatel si odečte z částky pojistného polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.
Od roku 2010 pak budou dvě sazby na nemocenské pojištění. První sazba pojistného na nemocenské pojištění bude u zaměstnavatele snížena z 2,3 % na 1,4 % a zaměstnavatel odečte z částky pojistného polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci zúčtoval na náhradě mzdy zaměstnancům se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé s méně než 51 nemocensky pojištěnými zaměstnanci mají možnost zvolit si zvýšenou sazbu pojistného na nemocenské pojištění, která v roce 2010 bude činit 3,3 % z jejich vyměřovacího základu. V případě této volby je zaměstnavatel oprávněn odečítat z pojistného polovinu částky, kterou zúčtoval všem svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.
Sazba pojistného na nemocenské pojištění, které platí zaměstnanec, bude od 1. 1. 2009 činit 1 % z vyměřovacího základu. Sazba pojistného na nemocenské pojištění u OSVČ a zahraničních zaměstnanců bude činit 2,4 % z vyměřovacího základu. Upozorňuje se však, že je navržena změna pokud jde o sazby pojistného zaměstnanců, OSVČ a zahraničních zaměstnanců, kterou bude projednávat Parlament ČR.
Do vyměřovacího základu zaměstnance se náhrada mzdy nebo snížený plat (snížená odměna) poskytované za dobu prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů nezahrnují.
Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní měsíc je nově splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pojistné se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.