Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Společná výzva ministrovi

13/11/08
smf

Ministr zemědělství byl v dopise důrazně požádán o to, aby CC bylo postaveno na co nejjednodušších pravidlech. Zdroj: www.asz.cz
 

Společná výzva ministrovi

Za pouhý měsíc a půl má být v ČR plně funkční kontrolní systém křížové shody, cross-compliance (CC). Přesto dosud přetrvává celá řada nejasností v základním vymezení některých podmínek a vůbec rozměru českého modelu CC, který je nyní horečně pilován úředníky na Ministerstvu zemědělství. V této souvislosti proto předsednictvo Asociace soukromého zemědělství ČR zorganizovalo schůzku nevládních zemědělských organizací k projednání názorů na tuto závažnou problematiku a k odsouhlasení společné písemné výzvy ministrovi zemědělství. Tento dopis následně podpořily všechny nevládní zemědělské organizace, které mají zastoupení v monitorovacím výboru CC na Mze.
Ministr zemědělství byl v dopise důrazně požádán o to, aby CC bylo postaveno na co nejjednodušších pravidlech, které se dotknou všech příjemců přímých plateb. Fyzické návštěvy kontrolorů SZIF a dalších dozorových orgánů sice budou probíhat až od června příštího roku, ale dosud stále nejsou dořešeny či schváleny některé základní principy tohoto kontrolního mechanismu.  
Z názoru nevládních organizací vyjádřených ve společném dopisu je zřejmé, že žádný z jejích členů v monitorovacím výboru CC nehodlá dělat stafáž při výrobě zbytečně přísnějšího modelu, který by znamenal vyšší počet kontrol, než je nutné nebo asistovat při formulaci ne zcela konkrétních parametrů kontrolních bodů, které by mohly v praxi přinést jen korupční prostředí a další problémy pro zemědělce. Společnou obavou je, že čeští úředníci navzdory mnoha konkrétním ústním či písemným připomínkám ze strany členů MV CC přesně takový systém připravili a do konce listopadu jej budou chtít schválit.
Společný dopis ministrovi je proto rekapitulací klíčových požadavků, které jsou zemědělskou veřejností prosazovány již dlouhou řadu měsíců, avšak do současné doby není zřejmé, nakolik či zda vůbec budou zohledněny:
 
Prvním zásadním kritériem je, aby podpory v daném roce byly vypláceny v řádných termínech všem zemědělcům a případné postihy v rámci CC byly dodatečně řešeny vratkou. Odvolání proti závěrům kontroly CC nesmí znamenat odložení výplaty 100% přímých plateb kontrolovanému zemědělci, protože by se jednalo o formu nátlaku a odvolání by se tak prakticky znemožnilo. Bez splnění tohoto požadavku by připravovaná Charta práv farmáře postrádala smysl, protože by nebyl splněn základní předpoklad rovnoprávného postavení a svobodného rozhodování zemědělce vůči státní správě.
Druhým klíčovým bodem je, aby byl nastaven rozsah kontrol na úrovni kolem 1% počtu zem. podniků (příjemců dotací) tak, jak to umožňuje EU a nikoli původní návrh Mze, který počítal s několika tisíci kontrol ročně.
Třetím zásadním požadavkem je dořešení a zveřejnění kompletní metodiky provádění kontrol CC, která bude jasně definovat obsah a formu faktické kontroly od povinnosti kontrolní organizace ohlašovat kontroly předem až po závěrečný protokol. V jejím rámci musí být jasně nastavena kritéria zákonných požadavků a v tomto smyslu upraveno hodnocení kontrolních bodů (optimálně systém: ano x ne).
 
Čtvrtou připomínkou je vypracování skutečně srozumitelné Charty práv farmáře s výslovným přehledem práv farmáře, které v průběhu kontroly má, včetně stanovení oboustranně závazných časových lhůt pro řešení správních řízení a jasných pravidel řešení odvolání.
 
Uvedený dopis ministrovi podpořily:  Asociace soukromého zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Svaz marginálních oblastí ČR, Svaz vlastníků půdy v ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnost mladých agrárníků ČR. 
Nezbývá, než věřit, že ministr zemědělství si povšimne společného postoje nevládních organizací a uvedené návrhy, které plně korespondují s evropským právem, nehodí úplně pod stůl. Každý farmář si totiž logicky položí otázku, jestliže tyto parametry v zásadě fungují v některých jiných členských státech (například v Irsku, Dánsku či Anglii), tak proč by to nešlo také v Čechách?
 
Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR , www.asz.cz
 

Zemědělci se bouří. Česko je přísnější než Brusel
Zemědělci v Česku se bouří.
Úředníci ministerstva zemědělství totiž prosadili takový systém kontrol dodržování pravidel správného hospodaření, který je výrazně přísnější, než je nařízení bruselských úředníků.
Na zemědělce v Česku tak v příštím roce čeká dvaceti- až třicetinásobné množství kontrol na dodržování takzvané křížové shody (cross-compliance – CC) než na farmáře v jiných unijních zemích.
Poradci ministra zemědělství Petra Gandaloviče spočítali, že systém prosazený ministerskými úředníky bude v praxi znamenat ročně sedm až deset tisíc kontrol zemědělských podnikatelů, zatímco při dodržování podmínek EU by to bylo jen 250. Unie totiž požaduje provést kontroly jen u jednoho procenta zemědělských podniků.
Hřešíš? Budeš bez dotací
Systém kontrol v Česku může pro zemědělce znamenat výrazné komplikace. Zemědělci totiž nesmí v případě zjištěných prohřešků čerpat až do odvolání žádné dotace.
Nový systém kontrol už vyvolal reakci, poprvé od roku 1989 se spojily všechny organizace sdružující zemědělce. S výhradami Asociace soukromých zemědělců totiž souhlasí i Agrární komora. "I v Česku musí být takový kontrolní systém, který nezvyšuje povinnosti zemědělců nad rámec Unie," uvedl Jiří Felčárek z Agrární komory.
Zástupci zemědělských organizací proto společně podepsali dopis pro ministra zemědělství Petra Gandaloviče, v němž žádají o to, aby byl systém kontrol postaven na co nejjednodušších pravidlech.
A soukromí zemědělci vůbec poprvé uvažují o veřejných protestních akcích. "Žádný z našich členů ani ze zástupců dalších zemědělských organizací nehodlá dělat stafáž při výrobě zbytečně přísnějšího modelu, který by znamenal vyšší počet kontrol," uvedl tajemník Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek.
Budeme protestovat
Zemědělci tak chtějí dosáhnout toho, aby jim nebylo znemožněno čerpat dotace. "Odvolání proti závěrům kontroly CC nesmí znamenat odložení výplaty sta procent přímých plateb kontrolovanému zemědělci, protože by se jednalo o formu nátlaku, a odvolání by se tak prakticky znemožnilo," řekl Šebek.
Proti systému se staví i poradci ministra zemědělství. Četnost kontrol přitom podle Michala Pospíšila, jednoho z poradců, v praxi nezabezpečí skutečné dodržování zásad správné zemědělské praxe.
"Neexistují například sankce vůči případům, kdy nedodržování zásad může vyústit k sesuvu půdy na místní komunikace. Je pouze stanoveno, že se na svažitých pozemcích nesmějí pěstovat širokořádkové plodiny," řekl Pospíšil.
Kontroly CC jsou v současnosti povinné v 17 zemích Evropské unie, od příštího roku se tato povinnost týká i Česka. Za opakování porušování zásad CC hrozí zemědělcům i úplné odejmutí zemědělských dotací.

Zdroj: www.aktualne.cz, 12.11.2008