Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Převodní můstek k novému zákonu o nemocenském pojištění

25/11/08

Převodní můstek k novému zákonu o nemocenském pojištění

Převodní můstek k novému zákonu o nemocenském pojištění  
24.10.2008, JUDr. František Vlasák, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ztrácíte se v novém zákoně o nemocenském pojištění? Pokud ano, máme pro Vás ideální řešení.

Podpora při ošetřování člena rodiny / Ošetřovné

Právní úprava do 31. 12. 2008:
  • § 25 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, veznění pozdějších předpisů
  • § 40 a § 41 vyhlášky č.143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • § 8, § 31, § 33, § 52, § 75 a § 88 vyhlášky č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých zaměstnanců a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
  • § 10 odst. 1 vyhlášky č. 141/1958 Ú.l., o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení odsouzených, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
Původní úprava
Ustanovení
Nový ZNP
§ 25 odst. 1
důvody pro vznik nároku na podporu při ošetřování člena rodiny
§ 39 odst. 1
§ 25 odst. 2
podmínka soužití v domácnosti
§ 39 odst. 2
§ 25 odst. 3
doba poskytování v běžných případech
§ 40 písm. a)
§ 25 odst. 4
doba poskytování u osamělých zaměstnanců
§ 40 písm. b)
§ 25 odst. 5
způsob stanovení podpory při ošetřování člena rodiny
výše podpory
§ 18 a násl.
§ 41
§ 25 odst. 6
podpora při ošetřování člena rodiny v témž případě
nemožnost vystřídání
§ 39 odst. 4
§ 25 odst. 7
omezení doby poskytování u poživatelů starobního a plného invalidního důchodu
§ 40 odst. 3
 
Vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
Původní úprava
Ustanovení
Nový ZNP
§ 40 odst. 1
stanovení, poskytování a výplata podpory při ošetřování člena rodiny
§ 16 a § 17, § 18 a násl., § 110 a násl.
§ 40 odst. 2
podpora při ošetřování člena rodiny a započitatelný příjem
§ 16 písm. b)
§ 41 odst. 1
nemožnost péče o dítě z důvodu porodu
§ 39 odst. 1 písm. b) bod 3
§ 41 odst. 2
potřeba ošetřování členky rodiny, která porodila
§ 39 odst. 1 písm. a) bod 2
§ 41 odst. 3
pojem „osamělý zaměstnanec"
§ 40 odst. 7
§ 41 odst. 4
povinná školní docházka
není
 
Vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých zaměstnanců a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
Původní úprava
Ustanovení
Nový ZNP
§ 8
vyloučení nároku na podporu při ošetřování člena rodiny u domáckých zaměstnanců
§ 39 odst. 5 písm. c)
§ 31
vyloučení nároku na podporu při ošetřování člena rodiny u členů družstev vykonávajících pro družstvo práci jen občas a nepravidelně
není
§ 33
vyloučení nároku na podporu při ošetřování člena rodiny u společníků a jednatelů s.r.o. a komanditistů komanditních společností vykonávajících pro společnost práci jen občas a nepravidelně
není (nejsou účastni nemocenského pojištění)
§ 52
vyloučení nároku na podporu při ošetřování člena rodiny u studentů a žáků
není (nejsou účastni nemocenského pojištění)
§ 75
vyloučení nároku na podporu při ošetřování člena rodiny u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti
§ 39 odst. 5 písm. b)
§ 88
vyloučení nároku na podporu při ošetřování člena rodiny u dobrovolných pracovníků pečovatelské služby
§ 39 odst. 5 písm. d)
 
Vyhláška č. 141/1958 Ú.l., o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení odsouzených
§ 10 odst. 1
vyloučení nároku na podporu při ošetřování člena rodiny u odsouzených
§ 39 odst. 5 písm. e)
 
PŘEHLED ZMĚN NOVÉHO ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 2009
Nemocenské
Podmínky nároku
Pojem
2008
2009
Trvání dočasné pracovní neschopnosti či karantény
Nárok na nemocenské není podmíněn dobou trvání dočasné pracovní neschopnosti či karantény.
Nárok na nemocenské má pojištěnec, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní.
Vyloučení nároku na nemocenské
Nárok na nemocenské nemá pojištěnec, který si přivodil pracovní neschopnost v úmyslu vylákat nemocenské.
Nárok na nemocenské nemá pojištěnec, který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost.
Omezení nároku na nemocenské
Obdobné omezení právní úprava neobsahuje. Nemocenské má v tomto případě „přednost" před nárokem na výplatu starobního důchodu.
Nárok na nemocenské nemá pojištěnec, kterému v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, pokud pojištěná činnost skončila přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu (nárok na nemocenské v tomto případě zaniká posledním dnem přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu).
 
Podpůrčí doba
Pojem
2008
2009
Počátek běhu podpůrčí doby
Podpůrčí doba začíná prvním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti.
Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény).
Délka podpůrčí doby
Nemocenské se poskytuje nejdéle po dobu 1 roku od počátku pracovní neschopnosti (karantény).
Podpůrčí doba trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény.
Zápočet předchozích období pracovní neschopnosti
Doby dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání se započítávají odděleně.
Doby dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání se započítávají společně s dobami pracovní neschopnosti z ostatních důvodů.
Trvání pojištěné činnosti
Zápočet předchozích období dočasné pracovní neschopnosti se neprovádí v případě, kdy pojištěná činnost trvala aspoň šest měsíců od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.
Zápočet předchozích období dočasné pracovní neschopnosti se neprovádí v případě, kdy pojištěná činnost trvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.
Délka podpůrčí doby poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu
Poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu se nemocenské poskytuje při téže pracovní neschopnosti od prvého dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nejdéle po dobu 81 kalendářních dnů a při více pracovních neschopnostech po dobu 81 kalendářních dnů v jednom kalendářním roce.
Nemocenské se poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu vyplácí od 15. kalendářního dne trvání DPN po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů.
Délka podpůrčí doby poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu při pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem (nemocí z povolání)
Omezení dobou 81 kalendářních dnů neplatí, jestliže pracovní neschopnost vznikla pracovním úrazem (nemocí z povolání).
Pro dočasnou pracovní neschopnost vzniklou pracovním úrazem (nemocí z povolání) nejsou v zákoně zavedena žádná zvýhodnění.
Délka podpůrčí doby poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu při karanténě
Omezení dobou 81 kalendářních dnů neplatí, má-li poživatel starobního nebo plného invalidního důchodu nárok na nemocenské z důvodu karantény.
Nemocenské se poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu vyplácí od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů.
Při více karanténách v jednom kalendářním roce se předchozí období karantény v témže kalendářním roce do podpůrčí doby nezapočítávají.