Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Označování nákladních vozidel firmou

15/11/08

Označování nákladních vozidel firmou

Označování nákladních vozidel firmou  
15.10.2008, JUDr. Soňa Brettová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prosím o informaci, jak musí být označeno nákladní vozidlo firmou – myšleno název, atd.

Dotaz:
Dobrý den. Prosím o informaci, jak musí být označeno nákladní vozidlo firmou – myšleno název, atd.

Odpověď:

Povinnost označit vozidla používaná k podnikání v nákladní dopravě upravuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů . Podle § 9 odst. 1 tohoto zákona musí vozidla označit podnikatel v silniční dopravě (tj. fyzická nebo právnická osoba, která má koncesi k provozování silniční motorové dopravy), a to za předpokladu, že k podnikání používá nákladní vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny (vozidla o celkové hmotnosti nižší než 3,5 tuny včetně pak podnikatel označovat nemusí, pokud je však onačí, žádný předpis tím neporuší). Označit je musí obchodním jménem, tj. u fyzické osoby jménem a příjmením, u právnické osoby názvem, kterým je zapsána v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu, tj. označení a.s., s.r.o. atd.
Způsob, jakým se označení provede stanoví prováděcí předpis, kterým je vyhláška č. 478/2000 Sb. V této vyhlášce se pak uvádí, že označení silničního motorového vozidla obchodním jménem dopravce musí být provedeno nesmazatelně přímo na vozidle nebo na štítku nebo nálepce připevněné k vozidlu. Magnetické, pneumatické nebo jiné rychle snímatelné uchycení štítků není dovoleno. Nápis musí být zřetelně viditelný a čitelný o výšce písmen nejméně 30 mm. Zřetelně viditelným se pak rozumí tmavá písmena na světlém podkladu nebo naopak světlá písmena na tmavém podkladu.
Označení musí být umístěno na obou dveřích kabiny řidiče nebo v přední polovině obou bočních stran karoserie. Pokud velikost písma nápisu je větší než 300 mm, může být nápis umístěn kdekoli na bočních stranách karoserie.
Při označování vozidla je potřeba pečlivě zvážit, jaká část vozidla je jeho karoserií, neboť podnikatelé v dopravě vozidla často nesprávně označují například na plachtě, spoilerech atd., což nesplňuje požadavky zákona a prováděcího předpisu.
Kromě označení vozidel obchodní firmou (dříve používaný termín „obchodním jménem") nebo jménem a příjmením, může dopravce označit nákladní vozidlo i dalšími údaji – například logem, adresou sídla nebo provozovny, telefonickým spojením atd. Takovéto označení je však nad rámec jeho povinností a mít je proto nemusí, narozdíl od označení výše uvedeného (tj. jménem a příjmením u fyzické osoby nebo názvem zapsaným v obchodním rejstříku u právnické osoby).
Dlužno podotknout, že za absenci označení vozidla či za jeho nesprávné označení hrozí podnikateli v dopravě pokuta až do výše 100 000 korun, kterou by mu mohl uložit krajský úřad v místě, kde je tento nedostatek zjištěn. Kontrolovat tuto povinnost pak mohou kromě pracovníků krajských úřadů též orgány Policie České republiky a celní úřady.
Zpracovala: JUDr. Soňa Brettová