Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela vyhlášky č. 48/2008 Sb.

01/11/08
smf

VYHLÁŠKA č. 395 ze dne 21. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě .

395
VYHLÁŠKA
ze dne 21. října 2008,
kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu
nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých
minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 57 odst. 14 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 37/2008 Sb. a zákona č. 245/2008 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I
Vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1
Způsob výpočtu nároku na vrácení daně
 (1) Nárok na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona a v § 45 odst. 2 písm. c) a j) zákona skutečně spotřebovaných a prokázaných v zemědělské prvovýrobě za zdaňovací období podle § 17 zákona se vypočte podle vzorce:

a)  pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. j) – motorová nafta

A = B x (C/1000) x 0,6,

b) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) – směsná motorová nafta

A = B x (C/1000) x 0,8,

kde A =nárok na vrácení spotřební daně ve výši 60 % v Kč pro minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) a podle § 45 odst. 2 písm. j) zákona a ve výši 80 % v Kč pro minerální oleje podle § 45 odst. 2 písm. c) zákona,

B = množství minerálních olejů v litrech, prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období podle § 17 zákona,

C =  platná sazba spotřební daně podle zákona, uvedená na dokladu o prodeji (v Kč/1000 l).

 (2) Používá-li daňový subjekt jak minerální olej uvedený v § 45 odst. 1 písm. b) zákona, tak i směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) a j) zákona, vypočte se nárok na vrácení spotřební daně zvlášť pro vybrané výrobky uvedené v písmenu a) a zvlášť pro vybrané výrobky uvedené v písmenu b).".

2. V § 2 odst. 3 se slova "každý použitý minerální olej uvedený v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c) zákona" nahrazují slovy "použité minerální oleje uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) a v § 1 odst. 1 písm. b).".

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.