Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Cross compliance II

11/11/08
smf

Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění zákonných požadavků v oblasti ŽP – ochrana vod. Zdroj: Monitorovací výbor CC 

Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění  zákonných požadavků v oblasti  ŽP – ochrana vod – od roku 2009 v rámci systému cross compliance s hodnocením rozsahu a závažnosti porušení
 
CROSS-COMPLIANCE
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003
Oblast: Životní prostředí
Podoblast: ochrana vod
SMR 2
Kontroluje: ČIŽP
Implementace Směrnice Rady 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním nebezpečnými látkami.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, vyhláška č. 450/2005 Sb., o nakládání se závadnými látkami.
  Kontrolovaný požadavek   Rozsah Závažnost Trvalost Body
      Malý Střední Velký Malá Střední  Velká Ne Ano  
1 Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení jejich prostředí? (§ 39 odst. 1, 5 a 9, zákona č. 254/2001 Sb.) neporušeno došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod v jednom případě došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod ve dvou případech došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod ve více než dvou případech došlo k mírnému ohrožení vod došlo k závažnému ohrožení vod došlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod      
  0 3 6 10 6 8 10 0 3 23
2 Jsou sklady nebezpečných látek vhodné z hlediska ochrany vod? (§ 39 odst. 4, písm. a), b), zákona č. 254/2001 Sb.)  neporušeno technické zabezpečení neodpovídá v jednom případě technické zabezpečení neodpovídá ve dvou případech technické zabezpečení neodpovídá ve více než dvou případech malé technické nedostatky střední technické nedostatky převážně nesplňuje požadavky technického zabezpečení      
  0 1 3 5 1 3 5 0 1 11
3 Jsou nejméně jednou za pět let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek? (§ 39 odst. 4, písm. c, zákona č. 254/2001 Sb.) neporušeno zkoušky těsnosti byly provedeny ale ne v požadovaných intervalech  zkoušky těsnosti nebyly provedeny   jedná se o skladování v nadzemních dvouplášťových nádržích nebo s havarijní vanou jedná se o skladování v ostatních případech nespadajících pod malou a velkou závažnost jedná se o skladování v podzemních jednoplášťových nádržích      
  0 0 3 5 1 3 5 0 0 10
4 Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek? (§ 39 odst. 4, písm. d, zákona č. 254/2001 Sb.) neporušeno kontrolní systém pro zjišťování úniku je vybudován ale není provozován kontrolní systém pro zjišťování úniku není vybudován malá závažnost (pevně stanovena)      
  0 0 2 3 1 0 0 0 0 4