Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Cross compliance I

10/11/08
smf

Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění zákonných  požadavků v oblasti ŽP od roku 2009 v rámci systému Cross compliance s hodnocením rozsahu a závažnosti porušení. Zdroj: Monitorovací výbor CC

Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění  zákonných požadavků v oblasti  ŽP od roku 2009 v rámci systému cross compliance s hodnocením rozsahu a závažnosti porušení

 

 

CROSS-COMPLIANCE
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003
Oblast: Životní prostředí
Podoblast: Ochrana volně žijících ptáků
SMR 1
Kontroluje: ČIŽP
Implementace Směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nařízení vlády pro jednotlivé ptačí oblasti.
  Kontrolovaný požadavek   Rozsah Závažnost Trvalost Body
      Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano  
1 Nedošlo k poškození nebo zničení VKP vodní tok a podmáčené a rašelinné louky vymezené v LPIS. (§ 4 odst.2 z.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny) neporušeno poškození do 50 % poškození nad 50% při zničení možný návrat do původního stavu samovolným vývoje možný návrat do původního stavu prostřednictvím vhodných opatření bez možnosti návratu do původního stavu      
  0 3 6 9 5 7 10 0 5 24
2 K zásahu do krajinných prvků (remízky, meze, křoviny a křovinné pásy a jiná rozptýlená zeleň) došlo v souladu se zákonem. (§ 8 a 5a odst.1 z.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny) neporušeno kácení jedné dřeviny ze skupiny tří a více dřevin kácení soliterní dřeviny nebo max 1/3 ze skupiny dřevin kácení více než než 10ks nebo 1/3 z větší skupiny dřevin kácení provedeno mimo vegetační období dřevin kácení provedeno ve vegetačním období dřevin kácení provedeno ve vegetačním období dřevin a v době hnízdění ptactva      
  0 3 6 9 3 6 9 0 4 22
3 Nedošlo k úmyslnému usmrcení ptáka nebo úmyslnému zničení jeho hnízda . (§ 5a odst.1 z.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny) neporušeno nedovolený zásah proběhl na území o velikosti do 1/3 plochy označeného výskytu hnízd/a nebo PB „bahňák" nedovolený zásah proběhl na území o velikosti od 1/3 do 2/3 plochy označeného výskytu hnízd/a nebo PB „bahňák" nedovolený zásah proběhl na území o velikosti větší než 2/3 plochy označeného výskytu hnízd/a nebo PB „bahňák" zničení jednoho hnízda usmrcení jednoho ptáka nebo zničení dvou a více hnízd usmrcení dvou a více ptáků      
  0 3 6 9 5 8 10 0 4 23
CROSS-COMPLIANCE
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003
Oblast: Životní prostředí
Podoblast: Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
SMR 5
Kontroluje: ČIŽP
Implementace Směrnice Rady 95/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
  Kontrolovaný požadavek   Rozsah Závažnost Trvalost Body
      Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano  
1 Nedochází k poškození předmětu ochrany evropsky významné lokality. (§ 45b z.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny) neporušeno nedovolený zásah proběhl na území o velikosti do 1/3 plochy skutečného nebo předpokládaného výskytu předmětu ochrany nedovolený zásah proběhl na území o velikosti od 1/3 do 2/3 plochy skutečného nebo předpokládaného výskytu předmětu ochrany nedovolený zásah proběhl na území o velikosti větší než 2/3 plochy skutečného nebo předpokládaného výskytu předmětu ochrany možný návrat do původního stavu samovolným vývojem možný návrat do původního stavu prostřednictvím vhodných opatření bez možnosti návratu do původního stavu      
  0 3 6 9 5 7 10 0 5 24