Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zrušení institutu přeúčtování

15/10/08

Zrušení institutu přeúčtování

Zrušení institutu přeúčtování  
16.9.2008, Ing. Martin Děrgel
Novela zákona o DPH ruší od 1. ledna 2009 režim přeúčtování. Jak se bude postupovat u přeúčtování plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně?

Dotaz:
V souvislosti s platností novely zákona o DPH od 1. 1. 2009 mám dotaz na zrušení institutu přeúčtování. Podle dostupných výkladů se na přeúčtování služby budeme dívat jako na její poskytování.

Jako leasingová společnost přeúčtováváme pojištění (bez ziskové marže) dosud jako osvobozené plnění podle § 51 odst. 3. Jak se bude toto plnění posuzovat z hlediska sazby DPH od 1. 1. 2009? Lze využít stále osvobození? Jako doplňující informaci uvádím, že leasingová společnost nemá licenci na pojišťovací služby.

Odpověď:

Dosavadní režim přeúčtování bez DPH se s účinností od 1. 1. 2009 skutečně ruší, a to i v případě přeúčtování plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Možnost tzv. přeúčtování bez daně se podstatným způsobem modifikuje a komplikuje v podobě nového ustanovení § 36 odst. 11 zákona o DPH: „Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně." Lze očekávat, že Ministerstvo financí k této změně zveřejní oficiální stanovisko, jednak proto, že půjde v praxi zajisté o značně využívanou možnost a jednak proto, že vládní důvodová zpráva k předmětné novele vyznívá poněkud širším dojmem, než by vyplývalo z prostého textu novelizovaného zákonného ustanovení.
V případě přeúčtování pojištění vozidla ale podle mne nebude potřeba upravovat leasingovou smlouvu tak, aby šlo o úhradu pojištění „jménem a na účet" nájemce. Podle § 55 zákona o DPH (i po jeho novelizaci od 1. 1. 2009) se pojišťovací činností pro účely DPH rozumí prakticky každá pojišťovací činnost, přičemž toto osvobození není podmíněno oprávněním (např. licencí) k pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví apod.