Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pokuta za překročení mléčné kvóty

14/10/08
smf

Za překročení mléčné kvóty zaplatí některé členské státy 340 milionů EUR. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/08/1489
V Bruselu dne 13. října 2008
Za překročení mléčné kvóty zaplatí některé členské státy 340 milionů EUR
Za překročení mléčné kvóty v hospodářském roce 2007/08 musí některé členské státy zaplatit dávky ve výši více než 340 milionů EUR; vyplývá to z předběžných výpočtů Evropské komise založených na ročních prohlášeních členských států. Celková výše dávek dosáhla loni 221 milionů EUR. Své dodávkové kvóty překročilo sedm členských států (Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Německo, Nizozemsko a Rakousko). Kvóty byly překročeny celkem o 1 217 000 tun, z čehož vyplývá dávka ve výši 338,7 milionu EUR. Přibližně 47 % této celkové částky je důsledkem překročení dodávek v Itálii a 30 % dávky má zaplatit Německo. Itálie překročila svou dodávkovou kvótu o 5,7 %, Kypr o 3,9 % a Rakousko o 3,2 %. Pokud jde o přímý prodej spotřebitelům, nahlásily Kypr, Lucembursko a Nizozemsko překročení v celkové výši 4 673 tun, z čehož vyplývá dávka za přímý prodej ve výši 1,3 milionu, z čehož má 92 % zaplatit Nizozemsko.
Pro kvótový rok 2007/08 (duben 2007–březen 2008) činila celková kvóta na dodávky do mlékáren 139,6 milionu tun. Kvóta se dělí na 1 050 000 jednotlivých kvót pro celou Evropskou unii (EU-27). Pro přímý prodej spotřebitelům existuje také samostatná kvóta ve výši 3,4 milionu tun, jež je rozdělena na 527 646 jednotlivých kvót.
Celková výše dávky, kterou je nutno zaplatit, je za hospodářský rok 2007/08 výrazně vyšší (o 53 %) než za hospodářský rok 2005/06, protože se úroveň upravených dodávek v některých zemích zvýšila více než příslušné kvóty členských států. To se nejvíce projevilo v případě Kypru, Německa a Nizozemska. S výjimkou Rumunska a Bulharska, kde byl režim kvót poprvé uplatněn v hospodářském roce 2007/08, byly upravené dodávky ve státech EU-25 o 767 000 tun vyšší než v hospodářském roce 2006/07, přičemž kvóta se v souladu s reformou společné zemědělské politiky z roku 2003 zvýšila o 491 000 tun. Producenti v 20 z 27 členských států nezaplatí za dodávky žádnou dávku, protože kvóty členských států nebyly překročeny. 
Jak systém funguje
Kravské mléko je v Evropské unii uváděno na trh na základě kvót, které byly původně zavedeny, aby se dosáhlo rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou a omezily se přebytky. Každý členský stát obdrží dvě kvóty, jednu na dodávky do mlékáren a druhou na přímý prodej spotřebitelům.


Tato množství se v každém členském státě rozdělí mezi producenty (jednotlivé kvóty). Budou-li kvóty členských států překročeny, musí producenti, kteří k překročení přispěli, zaplatit v daném členském státě dávku z přebytku. Tuto dávku z přebytku musí producenti kravského mléka zaplatit za všechna množství mléka nebo ekvivalentu mléka uvedeného na trh během období 12 měsíců od 1. dubna do 31. března, o která byla kvóta překročena. Členské státy musí každoročně do 1. září předložit Komisi zprávu o výsledcích uplatňování režimu mléčných kvót za předchozí období. Toto oznámení musí být předloženo ve formě vyplněného dotazníku obsahujícího všechny údaje potřebné pro výpočet dávky z přebytku. Sazba dávky je 27,83 EUR na 100 kg překročeného množství.
Kvóty mají být postupně ukončeny do roku 2015
V reformě společné zemědělské politiky z roku 2003 bylo rozhodnuto, že mléčné kvóty budou postupně ukončeny do 1. dubna 2015. Komise ve svých návrzích ohledně kontroly stavu společné zemědělské politiky navrhla zvýšit kvóty o jedno procento ročně mezi hospodářskými roky 2009/10 a 2013/14, aby se zajistil hladký přechod nebo postupné přizpůsobení situaci bez kvót.