Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Druhá seč do 31. října

20/10/08
smf

Druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku. Zdroj: NV 79/2007 Sb., NV 242/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. (PRV)

§ 4
Poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálního opatření

f) žadatel zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost byly nejméně jedenkrát ročně spaseny nebo nejméně dvakrát ročně posečeny, a to za následujících podmínek:
 
1. první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "nařízení vlády č. 242/2004 Sb.”) nestanoví jinak,
 
2. druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. nestanoví jinak,
 
3. odložení nebo vynechání jedné ze sečí podle bodu 1 nebo 2 je možné z důvodu zachování přírodních stanovišť nebo s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů; souhlasné vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody[5] k důvodům odložení nebo vynechání jedné ze sečí musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy měla být seč podle bodu 1 nebo 2 provedena,
 
g) žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, s výjimkou půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na které se vztahuje písmeno f) bod 3, nebo pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. nestanoví jinak,
 

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb. (HRDP)

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Zásady správné zemědělské praxe

1. Na vysoce svažitých pozemcích (nad 12°) vyloučit pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice). Agrotechnické práce a pojezdy technikou provádět převážně po vrstevnicích.
 
2. Kultury travních porostů spásat nebo sekat minimálně dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech sekat jedenkrát ročně nebo pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením, nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, nestanoví jinak), biomasa musí být odstraňována z pozemku. První seč bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením, nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, nestanoví jinak. Druhá seč bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením, nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, nestanoví jinak. Za odůvodnitelné případy se považuje zejména

a) souhlas příslušného orgánu ochrany přírody s odložením seče s ohledem na zachování přírodních stanovišť, popřípadě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů;

b) výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezeném Ministerstvem zemědělství v evidenci půdy

 

 

[5].