Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Povinnosti zaměstnavatelů v souvislostí se žádostí o důchod

19/09/08

Povinnosti zaměstnavatelů v souvislostí se žádostí o důchod

Povinnosti zaměstnavatelů v souvislostí se žádostí o důchod  
25.8.2008, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Zaměstnavatel je povinen na výzvu OSSZ potvrdit některé skutečnosti nezbytné k rozhodnutí o nároku na důchod.
Od 1. 1. 2007 sepisuje žádost o přiznání dávky důchodového pojištění s občany OSSZ.
Žádost se sepisuje na předepsaném tiskopisu, který s občanem vyplňuje OSSZ příslušná podle místa jeho trvalého pobytu. Po vyplnění nezbytných údajů sdělených občanem je následně nutno, aby zaměstnavatel na výzvu OSSZ do 8 dnů písemně potvrdil některé skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výplatu. Jedná se o tyto údaje:
  • zda zaměstnavatel provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu, nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal a číslo jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné výživné a jaká je jeho výše,
  • zda trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni od něhož občan žádá o přiznání tohoto důchodu a na jakou dobu byl tento vztah sjednán, je-li podmínkou výplaty starobního důchodu sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou,
  • zda vyplácí k datu požadovaného přiznání důchodu (starobního, plného invalidního, částečného invalidního) dávky nemocenského pojištění (není vyžadováno od zaměstnavatele, který neprovádí nemocenské pojištění svých zaměstnanců).
I když pro tento účel nevyžaduje zákon předepsaný tiskopis, ČSSZ pro usnadnění činnosti zaměstnavatelů připravila vzor potvrzení, na němž zaměstnavatelé mohou požadované údaje jednotným způsobem vyplňovat.
Doporučení
V této souvislosti lze doporučit, aby zaměstnavatel, jehož zaměstnanec se s ním dohodne na uvolnění ze zaměstnání za účelem sepsání žádosti o důchod na OSSZ, nečekal na výzvu OSSZ, ale sám již tohoto zaměstnance vyplněným potvrzením předem vybavil. OSSZ následně zašle zaměstnavateli (uvede-li tento požadavek) potvrzení, kterého dne došlo k sepsání žádosti o důchod. Tímto způsobem lze přispět ke zjednodušení i zkrácení vlastního řízení o důchod.
Při vyplňování potvrzení je nutno se věnovat všem předepsaným údajům. Jestliže nepřichází vyplnění některého z údajů v úvahu, uvede se zde: „odpadá".
Pokud zaměstnavatel vyplňuje potvrzení takto předem (nikoli až na výzvu OSSZ), neodesílá až do ověření skutečnosti, že žádost byla sepsána, evidenční list důchodového pojištění. Tato zásada neplatí za situace, kdy ELDP je v zákonem stanovené lhůtě odesílán za uplynulý kalendářní rok.