Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Peníze z Japonska do českých domácností?

24/09/08
smf

Memorandum otevírá cestu k podpoře energetických úspor a obnovitelných zdrojů v domácnostech .Zdroj: www.sfzp.cz
 

Memorandum otevírá cestu k podpoře energetických úspor a obnovitelných zdrojů v domácnostech
23.09.2008 – Ministr životního prostředí Martin Bursík a velvyslanec Japonska v ČR Hideaki Kumazawa dnes podepsali Memorandum o porozumění mezi ČR a Japonskem.

Memorandum je základním požadavkem japonské strany, aby mohlo dojít k prodeji emisních jednotek v rámci flexibilních mechanismů Kjótského protokolu. Výnos z prodeje emisních jednotek bude příjmem Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), který tak bude moci snad již na začátku roku 2009 otevřít nové dotační programy pro domácnosti, zaměřené na úspory energie v obytných budovách a instalace obnovitelných zdrojů energie.
Jedná se o emisní jednotky ERU [1] pro období 2008-2012 (období Kjótského závazku) v rámci projektů společné implementace, což je projektový mechanismus Kjótského protokolu umožňující snížit emise v rozvinutém státu realizací projektu v jiném rozvinutém státu a o emisní jednotky AAU [2] (které jsou fakticky rozdílem kjótského závazku ČR a reálného poklesu českých skleníkových emisí oproti roku 1990) v rámci mezinárodního emisního obchodování.
Největší potenciál má ČR v rámci AAU jednotek, kde se uvažuje o prodeji  celkem zhruba 100 milionů AAU. Tyto kredity může Česko prodat jiným státům, kterým se jejich závazek z Kjótského protokolu nedaří splnit (kromě Japonska probíhají jednání např. se Španělskem, Rakouskem či Novým Zélandem) nebo na konci roku v aukci soukromým společnostem. Kolik jednotek AAU koupí nakonec Japonsko zatím nelze říci, protože to bude předmětem dalších jednání, stejně jako cena každé prodávané jednotky. „Obecně lze ale říci, že většinu jednotek AAU bychom rádi prodali až prostřednictvím aukcí, kde vzhledem ke konkurenci lze očekávat výhodnější cenu," říká ministr Bursík. Celkový výnos z prodeje jednotek, který bude probíhat až do roku 2012, se předpokládá ve výši 10 – 25 miliard korun. Rozdíl ve spodní a vrchní hranici odhadovaného výnosu je způsobený tím, že dnes není možné říci, jak se přesně bude vyvíjet cena AAU jednotek na trhu a kolik jednotek se ČR podaří prodat.
MŽP aktuálně připravuje grantový program, z nějž bude možné podpořit především energetické úspory (zateplování domů, výměna oken, apod.) a využití obnovitelných zdrojů energie (biomasa, solární kolektory) pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v bytových a rodinných domech, které není možné podporovat z OP Životní prostředí. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění v bytových a rodinných domech pomůže vyřešit problematiku lokálních topenišť, která jako zdroj energie využívají nekvalitní hnědé uhlí, spalované navíc v zastaralých kotlích se špatnými emisními parametry. Tento krok tak povede nejen k redukci emisí CO2, ale takéke snížení  znečištění ovzduší prachovými částicemi a aromatickými uhlovodíky, především v topné sezóně.
Plný text memoranda včetně fotografií ze slavnostního podpisu je k dispozici ke stažení na stránkách MŽP.
Poznámky:
[1] ERU je jednotka snížení emisí (emisní redukce) vzniklá realizací projektu Joint Implementation (společné implementace, JI). Jednotka označující jednu tunu CO2 ekvivalentu v rámci realizovaného projektu JI.
[2] AAU je jednotka přiděleného množství v rámci Kjótského protokolu, představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu CO2ekv v období 2008 – 2012