Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrola SZIF na místě

04/09/08
smf

Hospodářství žadatele může být vybráno pro provedení kontroly na místě, což představuje prověření údajů deklarovaných v Žádosti. Zdroj: Příručka pro žadatele 2008, SZIF

 
 

Kontrola na místě
 
13.1. Kontrola na místě
Hospodářství žadatele může být vybráno pro provedení kontroly na místě, což představuje prověření údajů deklarovaných v Žádosti se skutečností a ověření plnění podmínek stanovených pro přidělení podpory. Výběr ke kontrole může být náhodný, rizikově orientovaný a cílený. Pro účel kontroly je proveden výběr pouze určitého procenta žadatelů z výběrového souboru všech Žádostí na centrálním pracovišti SZIF. Výběr ke kontrole i kontrola na místě jsou prováděny v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 796/2004 a Zákonem č. 552/1992, o státní kontrole, v platném znění.
Dálkový průzkum země (DPZ)
Kontrola DPZ spočívá ve zpracování družicových snímků, jejich vizuální interpretaci a kontrole údajů deklarovaných v Žádosti a dalších údajů. DPZ je plnohodnotná forma kontroly zemědělských dotací a kromě Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 vychází i z dalších pravidel, např. Společných technických specifikací (Common Technical Specifications), vydaných Evropskou Komisí (DG AGRI, JRC IPSC), které popisují rozhodovací pravidla, tolerance a metodiku kontroly plošných dotací metodou dálkového průzkumu Země. Družicové snímky budou pořízeny v lokalitách, které byly vybrány na základě analýzy rizikových faktorů pro výběr Žádostí ke kontrole na místě. Zjištění z DPZ tvoří podklady pro fyzické kontroly na místě. I po kontrole DPZ může proběhnout fyzická kontrola na místě.
Rychlá polní návštěva (RFV)
Součástí kontroly DPZ může být v případě nejasností během interpretace družicových snímků tzv. rychlá polní návštěva (RFV). Účelem RFV je zjistit způsob užívání půdy (např. ověření deklarované kultury, případně plodiny a stavu pozemku, dále kontrola dodržování dobrých zemědělských a environmentálních podmínek na pozemku a pořízení fotografií) a ověřit způsobilost k platbě. RFV v terénu je operativně prováděna pracovníky centrály SZIF a zpracovatelskou firmou, která řeší technickou část DPZ. RFV je uskutečňována bez kontaktování farmáře během července až září. Pracovník vykonávající RFV na požádání předloží pověření (zmocnění) ke kontrole.
Fyzická kontrola na místě (FKNM)
Fyzické kontroly na místě provádí pověření terénní inspektoři, pracovníci RO SZIF. Kontroly jsou neohlášené, ale pokud účel kontroly nebude ohrožen, může terénní inspektor kontrolu ohlásit. Proto je důležité, aby byly na Žádosti uvedeny aktuální a pravdivé údaje.
Kontrolu mohou provádět i úředníci jiných orgánů, na které delegoval SZIF část kontrolních pravomocí. Terénního inspektora mohou příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníci orgánů EU.
Žadatel v rámci podmínek dané podpory souhlasí, že umožní na svém hospodářství provedení nezbytných kontrol na místě a při kontrole poskytne terénnímu inspektorovi přiměřenou součinnost. Terénní inspektoři provádějící kontrolu na místě jsou oficiálně považováni za osoby pozvané se souhlasem žadatele.
Pokud žadatel zruší svůj souhlas s provedením nezbytných kontrol a požádá nebo nařídí terénnímu inspektorovi, aby ukončil kontrolu na místě ahospodářství opustil, terénní inspektor tak okamžitě učiní. Toto však bude považováno za porušení podmínek pro udělení podpory porušením závazku o umožnění kontroly na místě a povede k zamítnutí Žádosti.
Ohlášení kontroly
Pokud bude kontrola na místě ohlášena, bude tak učiněno nejdříve 48 hodin před uskutečněním kontroly (telefonicky, elektronickou poštou, faxem, písemně). Ve výjimečných a odůvodněných případech může být již jednou ohlášená kontrola zrušena, o čemž však bude žadatel informován co nejdříve.
Zahájení kontroly
Vlastní kontrola se zahajuje v čase a místě uvedeném při ohlášení kontroly nebo v místě uvedeném na Žádosti (v případě neohlášené kontroly). Terénní inspektor se nejprve kontrolovanému žadateli představí a předloží pověření ke kontrole, poté jej seznámí s předmětem kontroly.
Kontroly se žadatel může účastnit osobně nebo doprovodem terénního inspektora pověřit svého zástupce. Pověřený zástupce musí mít pro zastupování pověření. Pokud se žadatel bude chtít zúčastnit celého průběhu kontroly, je nutné, aby se v případě vícedenní kontroly domluvil s terénním inspektorem, na které části farmy bude provádět kontrolu v dalších dnech.
Průběh kontroly
V průběhu kontroly inspektor provádí měření vybraných pozemků, kontrolu obhospodařování zemědělské půdy, kultury a plodin, které žadatel na pozemcích pěstuje. V některých případech může terénní inspektor požadovat sečtení a identifikaci zvířat za účelem kontroly dodržení intenzity zatížení zemědělské půdy. Při kontrole zásad správné zemědělské praxe u podpor v rámci HRDP a dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC) bude požadováno předložení záznamů (např. pastevní deník, evidence používaných přípravků na ochranu rostlin, evidence použitých hnojiv, apod.).
Pokud terénní inspektor nebude schopen zjistit některé skutečnosti, uvede toto do protokolu o kontrole. Pokud bude mít terénní inspektor podezření z neúplnosti nebo nepravdivosti žadatelových odpovědí, může požadovat doložení podpůrných důkazů. Tyto skutečnosti budou rovněž zaznamenány do protokolu o kontrole.
Ukončení kontroly a zaznamenání výsledků kontroly
Po provedení kontroly sepíše terénní inspektor protokol o kontrole na tiskopis „Protokol o kontrole číslo ….“. Budou-li v průběhu kontroly na místě zjištěny rozpory s údaji deklarovanými v Žádosti nebo zjištěno neplnění podmínek nezbytných pro poskytnutí podpory, budou tyto skutečnosti jako kontrolní nálezy uvedeny v protokolu o kontrole. V tomto formuláři bude zaznamenán kromě faktů i podrobný popis neshod, nedodržení, vysvětlení podaná žadatelem, popis kontrolovaných dokumentů, veškeré rozhovory s jinými osobami za účelem získání informace a výsledek těchto rozhovorů a závěry učiněné terénním inspektorem.
S protokolem o kontrole bude žadatel (pověřený zástupce) seznámen. Protokol o kontrole bude předán žadateli osobně nebo zaslán poštovní zásilkou na doručenku do rukou žadatele (pověřeného zástupce).
 
13.2. Námitky proti protokolu o kontrole – řízení o námitkách
Žadatel může proti protokolu o kontrole podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne seznámení se s protokolem o kontrole, nestanoví-li terénní inspektor lhůtu delší (jiná stanovená lhůta musí být zapsána v protokolu o kontrole), a to prostřednictvím regionálního odboru SZIF, který kontrolu provedl. S tímto poučením je žadatel seznámen v závěru Protokolu o kontrole. Námitky musí být podány písemně a řádně zdůvodněny.
Dnem doručení námitek na SZIF je zahájeno řízení o námitkách, jehož výsledkem je Rozhodnutí o námitkách, které bude zasláno žadateli. Rozhodnutím mohou být námitky uznány jako důvodné nebo nedůvodné.
Důvodné námitky – námitky se uznají, tzn. že mohou být změněny výsledky kontroly (kontrolní zjištění), nebo může být věc předána k došetření na RO SZIF. V rámci došetření může být provedena doplňková kontrola.
Nedůvodné námitky – námitky se neuznají a potvrdí se kontrolní zjištění z provedené kontroly.
Každé rozhodnutí o námitkách obsahuje zdůvodnění. Proti rozhodnutí o námitkách není již opravný prostředek přípustný.
 
13.3. Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob
 
Kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni:
 
Ø      vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena
 
Ø      požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží (dále jen "doklady")
 
Ø      seznamovat se s utajovanými informacemi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto informací, vydaným podle zvláštního právního předpisu
 
Ø      požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech
 
Ø      zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů
 
Ø      požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků
 
Ø      v případech stanovených zákonem ukládat pořádkové pokuty
 
Ø     používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je jejich použití nezbytné pro zabezpečení kontroly
Povinnosti kontrolních pracovníků:
 
Ø      ��zjistit při kontrole skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni prokázat doklady
 
Ø      oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly
 
Ø      šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob
 
Ø      předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí
 
Ø      zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití
 
Ø      pořizovat o výsledcích kontroly protokol
 
Ø      zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností. Kontrolní pracovníky může zbavit povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu vedoucí kontrolního orgánu. Tímto ustanovením není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních předpisů
 
Ø      seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim stejnopis protokolu
 
Povinnost kontrolovaných osob
Kontrolované osoby jsou povinny vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, zejména jsou povinny poskytnout součinnost odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků uvedeným v § 11 písm. a) až f) a h) zákona číslo 552/1991 Sb. v platném znění. Fyzické osoby nemají povinnost podle § 11 písm. d) tohoto zákona v případech, kdyby jejím splněním způsobily nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.
Kontrolované osoby jsou povinny v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jejich činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.
                                                           

Zdroj: Příručka pro žadatele 2008, SZIF