Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evidence používání přípravků na ochranu rostlin

15/09/08
smf

Splnění požadavku správného používání přípravků je jednou z podmínek, které musí splnit každý žadatel o dotace. Zdroj: www.srs.cz
 

Prázdný formulář
Pozemek – obec:
·        Katastrální území:
·        Parcelní číslo:
·        Výměra v ha:
·        Plodina, druh a výměra v ha:
 
 
 
 
Ošetřovaný objekt
 
 
(1)
 
Výměra oseté plochy
 
(2)
 
 
Rozsah, velikost, množství ošetřovaného objektu
 
 
(3)
Datum
a hodina aplikace
 
 
 
(4)
 
Přípravek
číslo šarže
 
 
(5)
 
Způsob aplikace
 
(6)
 
 
Celkové množství aplikovaného přípravku
 
 
 
 
(7)
 
 
Dávka na jednotku
 
 
(8)
 
 
 
Účel aplikace
 
 
 
 
 
(9)
 
Ošetřovatel
 
 
(10)
 
Zaznamenal
 
 
(11)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyplněné formuláře s komentářem:
Životní situace – Evidence používání přípravků na ochranu rostlin
 
 
Zavedení evidence používání přípravků na ochranu rostlin v zemědělství na území dnešní České republiky má své historické kořeny v 60. letech dvacátého století. Důvodem pro toto opatření byla potřeba preventivně čelit nežádoucím účinkům reziduí chlorovaných insekticidů aplikovaných do půdy proti půdním škůdcům a dalších persistentních přípravků, např. fungicidů typu HCB a quintozenu. Tato skupina přípravků byla používána v zemích tzv. západního i východního světa, v USA a v rozvojových zemích. V resortu zemědělství tehdejšího Československého státu se požadovalo vést evidenci použití přípravků na jednotlivých pozemcích proto, aby se pro  neznalost situace nepěstovaly na ošetřené parcele brambory, kořenová zelenina a jiné citlivé plodiny po určitou víceletou dobu, podle druhu persistentního přípravku. Šlo tedy o zabezpečení ochrany spotřebitelů před senzoricky se projevujícími změnami následných plodin a do určité míry i před účinky reziduí persistentních přípravků.
K uvedenému hledisku přistoupila později potřeba preventivně čelit vzniku rezistence cílových škůdců, která hrozila z jednostranného používání některých přípravků na velkých plochách zemědělských pozemků. Bylo prosazováno střídání přípravků s různými účinnými látkami. Šlo tedy o zabezpečení kontinuálních informací o druzích přípravků aplikovaných na určitém pozemku (honu), důležitých z hlediska potřeb zemědělských organizací při sestavování plánu ochrany pěstovaných plodin.
V současné době, v souvislosti s odstraněním bariér volného obchodu v Evropské unii (viz hlava I kapitola 2 Smlouvy o založení Evropského společenství), vystoupilo do popředí nové hledisko, a to bezpečnost potravin. Přípravky na ochranu rostlin jsou pro životní prostředí cizorodými látkami s vysokou biologickou aktivitou. Na rozdíl od jiných cizorodých látek jsou do životního prostředí vnášeny cíleně. K uvádění na trh a k používání jsou však povoleny jen ty, jejichž vlastnosti, po velmi důkladném hodnocení v registračním řízení, prokázaly, že nejsou při správném použití rizikem pro zdraví lidí, zvířat a pro životní prostředí. 
Výrazně se zvýšil požadavek na kvalifikaci uživatelů přípravků, aby byli schopni používat přípravky v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jejich registraci (jsou přeneseny na etiketu a označení přípravků), při dodržení zásad správné praxe v ochraně rostlin, popřípadě i zásad integrované ochrany rostlin.
Po vzoru některých států EU byla již zákonem č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů uložena povinnost – evidovat používání přípravků v rámci podnikání. Původní důvody pro evidování použití přípravků se rozšířily o dokladování, jak uživatel přípravků splnil povinnost používat je v souladu se správnou praxí v ochraně rostlin a tím i vylučuje rizika, že sklízené rostlinné produkty jsou kontaminované nadlimitním množstvím reziduí přípravků.
Splnění požadavku správného používání přípravků je jednou z podmínek, které musí splnit každý žadatel o dotace.
Povinnost evidovat veškeré použití přípravků bylo v EU rozšířeno na všechny členské státy v roce 2004 Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, ze dne 29. dubna 2004, o hygieně potravin.
Evidence používání přípravku nadále slouží pro stanovování množství účinných látek přípravků, které bylo použito – vneseno do životního prostředí, ke stanovení velikosti ošetřených ploch celkem a podle plodin a kultur. Tyto údaje jsou každoročně předávány OSN/FAO a jsou nezbytným podkladem pro sledování vlivu přípravků na zdraví lidí i na životní prostředí.
V posledním desetiletí má evidence použití přípravků význam i pro šetření a prevenciproti rizikům plynoucím z nelegálního pronikání padělků nebo nedovolených napodobenin registrovaných přípravků na trh v České republice a přímo do uživatelské sféry. Toto riziko je obvykle spojeno s určitým výrobkem, který lze identifikovat a následně dohledat jeho původ, pouze se znalostí označení jeho výrobní šarže. Závažnost rizika plyne i ze skutečnosti, že tyto nelegální výrobky mohou obsahovat nebezpečné chemické látky, které představují závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí, a proto jsou v České republice zařazeny do národního seznamu prioritních látek podle § 29 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. Přítomnost a množství těchto látek v přípravcích, pokud nebyly řádně zhodnoceny v registračním řízení podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění (zákon č. 131/2006 Sb.), zakládá důvody pro zákaz jejich uvádění na trh a používání v ochraně rostlin. Z tohoto pohledu je třeba pokládat za nebezpečné především určité podezřelé šarže přípravku.
 
 
Z hlediska veřejného zájmu jsou proto důležité údaje o:
         Ošetřovaném objektu (plodina, kultura, rostlinný produkt, půda před osetím nebo osázením, prázdný sklad, prázdný skleník apod.),
         rozsahu ošetření, ploše, množství (váha, ks atd.),
         datu a hodině aplikace,
         způsobu aplikace (plošné ošetření, bodové ošetření, pásková aplikace, letecká aplikace atd.),
         obchodním názvu přípravku,
         celkovém množství aplikovaného přípravku,
         dávkování,
         účelu aplikace.
 
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění (vyhláška č. 371/2006 Sb.) uvádí v tabulce: „Záznamové údaje“ ještě tři další údaje, které mají význam pro vlastníka nebo uživatele pozemku a to:
„Šarže přípravku“, „Ošetřovatel“ a „Zaznamenal“.
Šarže použitého přípravku je nutným údajem v případě jakéhokoliv reklamačního řízení nebo v případě nekalosoutěžního jednání dodavatele , který vědomě dodal uživateli šarži přípravku, která neodpovídá podmínkám stanoveným v jeho rozhodnutí o registraci. Takovým výrobkem může být uživatel bezprostředně ohrožován na zdraví a může ohrožovat životní prostředí. Řízení se v takových případech vždy opírá o skutečné použití určité, identifikovatelné šarže, což stvrzuje uživatel přípravku zápisem v evidenci o použití.
 
Údaje „Ošetřovatel“ a „Zaznamenal“ slouží jako informace jen vlastníku nebo uživateli pozemku bez toho, že by jej zprošťovaly odpovědnosti za správnost zápisů.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklady záznamu údajů o používání přípravků při podnikání
 
Pozemek – obec: Zlámaná Lhota
·        Katastrální území: Velká Lhota
·        Parcelní číslo: 123/56-1
·        Výměra v ha: 10 ha
·        Plodina, druh a výměra v ha: pšenice ozimá, 8 ha
 
Ošetřovaný objekt
Rozsah, velikost, množství ošetřovaného objektu
Datum a hodina aplikace
Přípravek
Číslo šarže
Způsob aplikace
Celkové množství aplikovaného přípravku
Dávkování
Účel aplikace
Ošetřovatel
Zaznamenal
Pšenice ozimá
8 ha
15.10.2006 11,00 – 12,00
Retacel Extra R 68
08/06
Plošný postřik
 
12 l
1,5 l/ha
Zvýšení jistoty přezimování
Josef Novák
František Procházka
8 ha
29. 4. 2007
10,00 – 12,00
Aminex 500 KMV
08/06
Plošný postřik
TM
12 l
1,5 l/ha
Dvouděložné plevele
Josef Novák
František Procházka
DAM 390
545984
Plošný postřik
TM
800 l
100 l/ha
Hnojení
Josef Novák
František Procházka
8 ha
30. 5. 2007
11,00 – 13,00
Decis Mega
06/06
Plošný postřik
TM
0,8 l
0,1 l/ha
Kohoutci
Josef Novák
František Procházka
Tilt 250 EC
0052/06
Plošný postřik
TM
4 l
0,5 l
Braničnatka, padlí, rez
Josef Novák
František Procházka
 
Pozemek – obec: Dlouhá Ves
·        Katastrální území: Boskovice
·        Parcelní číslo: 124/78-1
·        Výměra v ha: 20 ha
·        Plodina, druh a výměra v ha: jabloň, 18 ha
 
Ošetřovaný objekt
Rozsah, velikost, množství ošetřovaného objektu
Datum a hodina aplikace
Přípravek
Číslo šarže
Způsob aplikace
Celkové množství aplikovaného přípravku
Dávkování
Účel aplikace
Ošetřovatel
Zaznamenal
Jabloň
16 ha
12.3.2007 15,00 – 17,00
Aliekol
04-05-0654
Rosení
160 l
10 l/ha
Štítenka zhoubná
Jiří Novotný
 Petr Falta
18 ha
20.4.2007 12,00 – 15,00
Novozir MN 80
EM20001795
 
Rosení
81 kg
4,5 kg/ha
Strupovitost
Jiří Novotný
 Petr Falta
Discus
1353882400
 
3,6 kg
0,2 kg/ha
Padlí
Jiří Novotný
 Petr Falta
Wuxal sus. B
161556
36 l
2 l/ha
Hnojení
Jiří Novotný
 Petr Falta
18 ha
22.5.2007 11,00 – 14,00
Merpan 80 WG
6610054046
Rosení
54 kg
3 kg/ha
Strupovitost
Jiří Novotný
 Petr Falta
Sulikol 750 SC
16202322
90 l
5 l/ha
Padlí
Jiří Novotný
 Petr Falta
Silwet L-77
AM6D24W006
1,8 l
0,1 l/ha
Smáčedlo
Jiří Novotný
 Petr Falta
Campofort forte
——————–
90 l
5 l/ha
Listová výživa
Jiří Novotný
 Petr Falta
 
Příklady záznamu údajů o používání přípravků při podnikání
 
Obec: Šlapanice u Brna
označení skleníku: LUR 1 – A
 
Ošetřovaný objekt
Rozsah, velikost, množství ošetřovaného objektu
Datum a hodina aplikace
Přípravek
Číslo šarže
Způsob aplikace
Celkové množství aplikovaného přípravku
Dávkování
Účel aplikace
Ošetřovatel
Zaznamenal
Okrasné rostliny
0,05 ha
8.5.2006 11,00 – 12,00
Previcur 607 SL
08/05
Zálivka po výsadbě
 
7,5 l
0,2 %
Houbové choroby
Josef Novák
František Procházka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec: Šlapanice u Brna
označení skleníku: LUR 1 – B
 
Ošetřovaný objekt
Rozsah, velikost, množství ošetřovaného objektu
Datum a hodina aplikace
Přípravek
Číslo šarže
Způsob aplikace
Celkové množství aplikovaného přípravku
Dávkování
Účel aplikace
Ošetřovatel
Zaznamenal
Okurka
0,05 ha
10.5.2006 9,00 – 10,00
Vertimec 1,8 EC
12/05
Plošný postřik
 
 0,018 l
0,06 %
OL = 7
Sviluška chmelová
Josef Novák
František Procházka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec: Šlapanice u Brna
označení skleníku: LUR 1 – C
 
Ošetřovaný objekt
Rozsah, velikost, množství ošetřovaného objektu
Datum a hodina aplikace
Přípravek
Číslo šarže
Způsob aplikace
Celkové množství aplikovaného přípravku
Dávkování
Účel aplikace
Ošetřovatel
Zaznamenal
Rajče
0,05 ha
12.5.2006 8,00 – 9,00
Mospilan 20 SP
10/05
Plošný postřik
 
 0,006 kg
0,125 kg/ha;
0,02 %
OL = 7
Mšice
Josef Novák
František Procházka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklady záznamu údajů o používání přípravků při podnikání
 
Obec: Krahulov
označení skladu: „Nové silo II.“
 
Ošetřovaný objekt
Rozsah, velikost, množství ošetřovaného objektu
Datum a hodina aplikace
Přípravek
Číslo šarže
Způsob aplikace
Celkové množství aplikovaného přípravku
Dávkování
Účel aplikace
Ošetřovatel
Zaznamenal
Sklady prázdné
2 000 m3
15.5.2006 11,00 – 14,00
Actellic 50 EC
08/05
Zmlžování s vodou dle schváleného TP
 
2 l
1 l na 1 000 m3
OL = 14
Skladištní škůdci
Josef Novák
František Procházka
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec: Krahulov
označení skladu: „Staré silo I.“
 
Ošetřovaný objekt
Rozsah, velikost, množství ošetřovaného objektu
Datum a hodina aplikace
Přípravek
Číslo šarže
Způsob aplikace
Celkové množství aplikovaného přípravku
Dávkování
Účel aplikace
Ošetřovatel
Zaznamenal
Uskladněné
obilniny
2 000 t
15.5.2006 11,00 – 14,00
Actellic 50 EC
08/05
Nástřik na substrát (obilí) podle schváleného TP
 
16 l
8 ml/t
OL = 42
Skladištní škůdci
Josef Novák
František Procházka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklady záznamu údajů o používání přípravků při podnikání
 
Obec: Dlouhá Lhota
označení mořící stanice: Krátká Lhota
 
Ošetřovaný objekt
Rozsah, velikost, množství ošetřovaného objektu
Datum a hodina aplikace
Přípravek
Číslo šarže
Způsob aplikace
Celkové množství aplikovaného přípravku
Dávkování
Účel aplikace
Ošetřovatel
Zaznamenal
ječmen
3 t
15.4.2006 11,00 – 12,00
Raxil ES
08/05
Moření
 
4,5 l
1,5 l/t (pouze mořičky typu Rotostat
hnědá skvrnitost ječmene
Josef Novák
František Procházka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec: Dlouhá Lhota
označení mořící stanice: Krátká Lhota
 
Ošetřovaný objekt
Rozsah, velikost, množství ošetřovaného objektu
Datum a hodina aplikace
Přípravek
Číslo šarže
Způsob aplikace
Celkové množství aplikovaného přípravku
Dávkování
Účel aplikace
Ošetřovatel
Zaznamenal
kukuřice setá
5 t
16.4.2006 9,00 – 15,00
Cruiser 350 FS
08/05
Moření
 
45 l  
9 l/t osiva + 4 l vody/t osiva
bázlivec kukuřičný
Josef Novák
František Procházka
 
 Zdroj: www.srs.cz