Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Čistička odpadních vod je úspornější než jímka

09/09/08
smf

Kdo je napojen na veřejnou kanalizační síť, má jedinou povinnost: platit stočné. Zdroj: www.Enviweb.cz, 08.09.2008

Čistička odpadních vod je úspornější než jímka
Kdo je napojen na veřejnou kanalizační síť, má jedinou povinnost: platit stočné. Kde však tato možnost není nebo kde by náklady na vybudování kanalizační přípojky byly příliš vysoké, nezbývá než likvidovat odpadní vody pomocí jímky nebo si zřídit vlastní čištění odpadních vod. Co zvolit?
Záleží hlavně na dodržení dnes už velmi přísných předpisů o hospodaření s vodou. Stále více majitelů domů, především novostaveb, dává přednost malým domovním čističkám. Například jedna z pražských firem zabývající se projektováním a výstavbou domovních čističek dává do provozu až sedmdesát čističek ročně, zatímco před třemi lety to byla jen polovina.
První kroky za čističkou musí vést na úřady. „V prvé řadě je třeba požádat příslušný vodohospodářský úřad – většinou odbor životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností – o stavební povolení a vydání rozhodnutí,“ vysvětluje odborník Ivan Stuchl. Abyste se vyhnuli nepříjemnostem při vyřizování a zároveň předešli následnému rozčarování, je zapotřebí se obrátit na autorizovaného projektanta vodohospodářských staveb, který připraví projektovou dokumentaci nezbytnou na vydání těchto povolení.
Při přípravě konkrétního projektu musí odborník vzít do úvahy několik faktorů, jako jsou velikost pozemku, hladina podzemní vody či sklon terénu. Na základě těchto kritérií i vašich finančních možností a představ vybere vhodnou technologii. Co se týká objemu nebo velikosti domovní čističky, rozhodující je množství a úroveň znečištění odpadních vod, počet obyvatel domu i to, zda je objekt využíván třeba jen k rekreaci.
Pozor ale! V některých oblastech nemusí být vybudování čističky vůbec povoleno nebo může být něčím podmíněno. „Kamenem úrazu nejčastěji bývá splnění podmínek pro vypouštění vyčištěné odpadní vody,“ upozorňuje Jan Krátký ze stavební poradny Moravské stavby. Předpisy hovoří pouze o dvou možnostech: vypouštění do vod povrchových – nejčastěji vodoteče, nebo vsakem do pozemních vod, což je možné jen na základě vyjádření hydrogeologa.
Umístění čističky už takový problém není. Většinou nepotřebuje velkou plochu pozemku. Přestože nezapáchá a není hlučná, neumisťujte ji do bezprostřední blízkosti domu. Ideální vzdálenost je deset metrů.
Pro provoz čistírny je třeba zajistit i přívod jednofázové elektrické energie. Příkon se u malých čistíren pohybuje od 40 do 60 W. Počítejte s denní spotřebou od 0,7 do 1,4 kW.
Jakou čističku si nakonec pořídit? Trh nabízí dostatečný výběr spolehlivě fungujících čistíren v cenách kolem padesáti tisíc pro čtyřaž šestičlennou rodinu. Konečné náklady včetně zabudování se mnoho neliší od pořízení a zabudování kapacitně srovnatelné žumpy. Co je u čističky oproti žumpě k „nezaplacení“: odpadá starost i náklady na vyvážení jímky.

Zdroj: www.Enviweb.cz, 08.09.2008