Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výroční zpráva AGROVENKOVA,o.p.s. 2007

30/07/08

Výroční zpráva AGROVENKOVA,o.p.s. 2007

AGROVENKOV, o.p.s.
 
                              Poděbradova 842, 537 01 Chrudim
 
 
                     www: AGROVENKOV.CZ                        E-mail: agrovenkov.uo@tiscali.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
Výroční zpráva      2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

                                                    AGROVENKOV, o.p.s
                                                                          
 
 
                                                       
                                                                             
 
 
 
Obsah:
 
 
Základní údaje o společnosti
 
Zpráva správní rady o činnosti společnosti za rok 2007
 
Rozvaha
 
Výkaz zisku a ztrát
 
Zpráva nezávislého auditora
 
Zpráva dozorčí rady
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
                   AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 

                                                                                                                 
                                                                    Základní údaje o společnosti     
 
 
 
 
Obchodní jméno:                          AGROVENKOV,o.p.s.
 
Identifikační číslo:                        27466175
Sídlo společnosti:                          Poděbradova 842, 537 01 Chrudim
Právní forma:                                obecně prospěšná společnost
 
Datum vzniku společnosti:           10.12.2004
 
Předmět podnikání společnosti:
 
Společnost se zřizuje jako neziskový samostatný právní subjekt za účelem zajišťování těchto obecně prospěšných služeb:
a) Poradenství na úseku zemědělství a venkova, informační činnost
b) Vzdělávací činnost, organizování seminářů a kurzů
c) Příprava na využití fondů a spoluúčast na programech EU
d) Organizování výstav
e) Organizování pomoci veřejné samosprávě a neziskových organizacím
f) Vytváření podmínek ke zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu
g) Archivace, dokumentační a publikační činnost
h) Řešení grantů a projektů
 
 
Vedle obecně prospěšných služeb, dále společnost vykonává doplňkovou činnost:
      a) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
      b) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
      c) Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
      d) Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
      e) Zprostředkování služeb
      f) Reklamní činnost a marketing
      g) Překladatelská a tlumočnická činnost
 
 
 
                    AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                     Základní údaje o společnosti     
 
 
 
 
Správní rada:
 
Václav Koblížek
předseda správní rady
 
Ing. Vlastislav Fiedler
člen správní rady
 
Ing. Josef Gracias
člen správní rady
 
Ing. Václav Kroutil
člen správní rady
 
Jiří Socha
člen správní rady
 
Ing. František Mikan
člen správní rady
 
Ing. Michal Skalický Ph.D.
člen správní rady
 
Josef Tměj
člen správní rady
 
Josef Ouřecký
člen správní rady
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                     Základní údaje o společnosti     
 
 
 
           Dozorčí rada:
 
Ing. Petr Šilar
předseda dozorčí rady
 
Ing. Josef Mlateček
člen dozorčí rady
Ing. Jiří Navrátil
člen dozorčí rady
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 
                                                                                                                 
                                                 Zpráva správní rady o činnosti společnosti za rok 2007     
 
 
 Hlavní náplň činnosti ve vztahu ke statutu KIS bylo nutno naplnit stanovený plán.
 
Tématická náplň informačního působení v roce 2007:
          Společná zemědělská politika
          Informační podpora Programu rozvoje venkova – fond EAFRD
          Informace ke cross – compliance
          Informační podpora poradenství
          Informace v oblasti prvovýroba zemědělských produktů
          Informace k tématice potravinová bezpečnost
 
 
  1. Aktualizovat webové stránky KIS Pardubického kraje, přebírat články, odkazy a události z jiných redakčních systémů ( ÚZPI Praha, Mze, ostatní KISy, státní instituce, kraj, profesní a zájmové organizace, vzdělávací instituce, evropské informační stránky aj., ve spolupráci s ÚZPI distribuovat tištěné materiály.
  2. Aktualizovat databázi oslovených cílových skupin.
      3. Informace o činnosti KIS AGROVENKOV,o.p.s. Pardubického kraje (zařazovat do programu
           seminářů přednášku, jak si cílové skupiny mohou získat informace z www. AGROVENKOV.cz.
      4. Získávat informace z oblasti zemědělství a rozvoje venkova a přenášet je různými způsoby a to především elektronickými formami komunikace – e-mailem, web. stránkami a písemnou formou pro zájemce, kteří nemají možnost získávat informace elektronickými formami. 
        odesláno 19 el. zpravodajů a tři tištěné zpravodaje. Programově připraveno hromadné odesílání SMS všem cílovým skupinám.            
     5.    Poskytovat telefonické či osobní prvotní konzultace a zprostředkovávat kontakt na privátní poradce z registru MZe a poradce metodiky ÚZPI při rozsáhlejších dotazech či problémech.
6.      Aktualizovat registr místních iniciativ, vytvářený KIS pro potřebu informování cílových skupin a resortních akreditovaných privátních poradců a poradců – metodiků ÚZPI podle registru ÚZPI. Zprostředkovávání kontaktů na zemědělské poradce z registru MZe
7.      Pořádat informační semináře zaměřené na tématiku Společná zemědělská politika a Cross-Compliance, Programy k podpoře prosazování cílů společné zemědělské politiky, Poradenský systém a realizace poradenského programu a přednášky o Strategii bezpečnosti potravin -celkem proběhlo 8 seminářů, kde bylo proškoleno v okrese SY 197, UO 352, CR 209, PA 150 cílových skupin do 30.6.
V druhém pololetí 2007 se uskutečnilo 7 seminářů k evidenci hnojení, kde bylo proškoleno celkem 458 cílových skupin (UO 157, SY 62, CR155, PA 68)
Dále proběhli dvě školení na téma PRV, kdy bylo proškoleno 138 subjektů.
8.      Pokračovat ve vzájemné spolupráci s Mze, ZA PÚ Pardubického kraje, Pardubickým krajem, ÚZPI Praha a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Pokračovat ve spolupráci s profesními sdruženími právnických osob, místními akčními skupinami, se zemědělskými školami působícími v Pardubickém kraji, obecními úřady a ostatními KISy 
9.      Propagovat KIS Pardubického kraje: informační a propagační materiály, stánek na soutěži potravinářský výrobek Pardubického kraje.
10. Organizačně uspořádat soutěž o potravinářský výrobek Pardubického kraje v termínu8.9.2007
 
Informační činnost ve vybudovaném redakčním systému byla zahájena 1.3.2005. Webové stránky KIS byly uvedeny do provozu dne 1.3.2005. Od zahájení do 20.11.2007 bylo celkem shlédnutí 8 813 925.
Na webových stránkách v období od 1.1 do 20.11. 2007 bylo publikováno celkem 2714 příspěvků v 22kanálech. Zároveň bylo 4 410 631 shlédnutí.
 
 
Další aktivity:
a)      Společnost AGROVENKOV byle v řídícím týmu v projektu „ Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v podmínkách Pardubického kraje v rámci opatření 3.3. SROP“. Projekt byl ukončen v roce 2007.
b)      Dále je společnost zapojena do projektu INTEREG III.C, kde je cílem vzájemná výměna zkušeností při uplatňování různorodých přístupů k problematice venkovského rozvoje. Přičemž hlavním cílem je vytvořit nové inovační podpůrné nástroje – vybudování partnerství mezi organizacemi zabývající se rozvojem venkova. Agrovenkov,o.p.s. jako uživatel a správce výsledků projektu INTERREG II C, – e FARMER – Povzbuzování podnikatelské konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje ve venkovských oblastech řešený Pardubickým krajem, zabezpečuje v rámci zajištění přenosu výsledků projekt k cílovým skupinám technické počítačové vybavení vybraných podniků (hardware) a programy pro vlastní zemědělskou činnost a poradenské pomůcky (software).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                         Rozvaha      
 
 
AKTIVA CELKEM                                              1.115.107,23
 
Dlouhodobý hmotný majetek                                               108.111,00
Peníze – pokladna                                                         7.828,60
Účty v bankách                                                         999.167,63
 
 
PASIVA CELKEM                                               1.115.107,23
 
Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku                  108.111,00
Zaměstnanci, soc. zabez., zdrav. poj.                           21.400,00
Daň záloh.                                                                      1.400,00
Vlastní jmění                                                               30.000,00
Fondy                                                                         714.254,10
 
Zisk                                                                            239.942,13
 
 
Stav k 1.1. 2007
211000 Pokladna                                        2.639,90                       
21 *** Peníze                                             2.639,90                  
221000 Banka 86-52230297/0100      734.454,28                       
22 *** Účty v bankách                      734.454,28 
 
 
 
Stav k 31.12. 2007              
211000 Pokladna                                    7.828,60                       
21 *** Peníze                                         7.828,60 
221000 Banka 86-52230297/0100      999.167,63                        
22 *** Účty v bankách                      999.167,63                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                        Výkaz zisku a ztrát      
 
 
                                                                       Náklady                      Výnosy
 
Spotřebované nákupy                                     99.368,40
Služby                                                            586.452,61
Osobní náklady                                             257.200,00
Ostatní náklady                                                5.310,00
Odpisy                                                                        20.420,00
 
Celkem náklady                                             968.751,01
 
 
 
Tržby za vlastní výkony                                                                     258.500,00
Ostatní výnosy (úroky)                                                                             193,14
Provozní dotace                                                                                  950.000,00
 
Výnosy celkem                                                                                1.208.693,14
 
 
Zisk                                                               239.942,13 Kč
 
 
Veškeré dokumenty jsou uloženy ve středisku AGROVENKOVA,o.p.s. Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                AGROVENKOV, o.p.s.
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                     Zpráva dozorčí rady
 
 
 
 
 
Dozorčí rada AGROVENKOVA,o.p.s. pracovala ve složení:
 
 
 
pan Ing. Petr Šilar, Ing. Jiří Navrátil, Ing. Josef Mlateček
 
 
Na svých zasedáních se pravidelně zabývala hospodařením, seznamovala se s některými akty správní rady.
 
Drobné administrativní nedostatky jsou v úkolech z usnesení.
 
Dozorčí rada projednala účetní závěrku AGROVENKOVA,o.p.s. za rok 2007. Vzhledem k tomu, že dozorčí rada neshledala v účetnictví společnosti závady, doporučuje valné hromadě roční účetní závěrku za rok 2007 schválit.
 
 
 
 
                                              
 
 
 
                                                                                                          Ing. Petr Šilar
                                                                                                       předseda dozorčí rady
                                                                                                          Agrovenkov, o.p.s.                                       
                                                                      
 
 
 
 
 
 

Zařazeno v Z činnosti