Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Varianty výnosu daně z nemovitostí

15/07/08
smf

Novela zákona o dani z nemovitostí je stále diskutovaným a aktuálním tématem, což představuje hlavní důvod pro zjištění jejího dopadu v praxi.  Autor:Eva Aberlová, zdroj: www.obecnifinance.cz
 

Varianty výnosu daně z nemovitostí
Již jen pár týdnů zbývá obecním zastupitelstvům na rozhodnutí, zda uplatní u daně z nemovitostí místní koeficient. Na konkrétním příkladu malé obce lze ukázat dopady možných kombinací koeficientů a osvobození.
Novela zákona o dani z nemovitostí je stále diskutovaným a aktuálním tématem, což představuje hlavní důvod pro zjištění jejího dopadu v praxi. Na příkladu jedné konkrétní obce v Karlovarském kraji bylo přesně spočítáno, v jakých částkách se může pohybovat výnos daně z nemovitostí při různých kombinacích. Zvolená obec má necelých 400 obyvatel a její rozloha podle Českého statického úřadu tvoří 429 ha. Obec se nachází v blízkosti Mariánských Lázní, patří ke klidným lokalitám, kam se v posledních letech stěhovali lidé z města, aby unikli jeho ruchu. Na necelých 40% domů se stále vztahuje osvobození na dobu 15 let.
Podle údajů z rozpočtu a podle dat z místně příslušného finančního úřadu výnos daně z nemovitostí za rok 2007 činil 43 269 Kč, což znamená 1,6 % daňových příjmů obce a 1,2 % celkových příjmů. Je nezbytné připomenout, že údaje ČSÚ se liší od celkové zdaňované plochy evidované na místně příslušném finančním úřadu. Podle získaných údajů je zdaňovaná plocha přibližně 4x menší než celková evidovaná plocha. Důvodem může být například skutečnost, že některé subjekty nepodávají daňové přiznání k dani z nemovitostí. Jedná se o samotnou obec, stát a Pozemkový fond ČR. Dalším důvodem může být nepodání daňového přiznání povinnými subjekty. Při veškerých dále uváděných výpočtech používáme neměnnou strukturu daňového základu, a to i s vědomím určité odchylky.
V obci se v současnosti využívá koeficient 1,5, který se uplatňuje u garáží, staveb pro podnikatelskou činnost, staveb pro individuální rekreaci a staveb plnících doplňkovou funkci k nim. Jestliže by koeficient využit nebyl, obec by v rozpočtu přišla o 4 533 Kč. 
Vzhledem k reformám legislativy se obce od roku 2008týká zvýšení korekčního koeficientu z hodnoty 0,6 na hodnotu 1,0. Touto změnou vzroste výnos daně o 7 233 Kč. Navíc je stále zachována možnost korekční koeficient o jednu kategorii zvednout, tedy od roku 2008 na hodnotu 1,4. Tímto krokem by obec získala do rozpočtu dalších 7 233 Kč.
Nově vznikla možnost osvobodit zemědělskou půdu a trvalé travní porosty. Pokud by obec pozemky osvobodila, snížil by se její příjem až o 7 049 Kč, tedy zhruba 16 % celkového výnosu daně.
Velkou výzvu nepochybně představuje varianta vedoucí ke zvýšení výnosu daně z nemovitostí, kterou lze uskutečnit díky místnímu koeficientu vztahujícímu se na všechny nemovitosti v obci. Vycházejme ze skutečnosti, že v roce 2008 se korekční koeficient automaticky zvedl na hodnotu 1,0. Ostatní kroky již závisí na rozhodnutí zastupitelstva. Konkrétní částky možné výnosu daně jsou pro přehlednost uvedeny v následující tabulce.
Tabulka: Výnos daně z nemovitostí v Kč
stav v roce 2007
43 269
 – bez koeficientu 1,5
38 736
odhad roku 2008
50 502
možnosti pro rok 2009  
 – zvýšení korekčního koeficientu na 1,4
57 735
 – osvobození zemědělské půdy
43 453
 – koeficient 2
91 936
 – koeficient 3
137 902
 – koeficient 4
183 868
 – koeficient 5
229 835
 
Tabulka ukazuje maximálně možný výnos daně z nemovitostí, pokud by obec volila nejvyšší koeficient, podíl daně by se zvýšil na zhruba 6 % celkových příjmů. V porovnání s ostatními daňovými příjmy, které plynou do rozpočtu obce, představuje výsledná částka 230 tis. Kč například téměř polovinu výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. I v případě zavedení nejvyššího koeficientu by výnos daně z nemovitostí zůstal v pořadí až pátým nejvýnosnějším daňovým příjmem obce.
Starosta obce byl již seznámen s provedenými výpočty. Doposud však zastupitelstvo nerozhodlo o zavedení místního koeficientu, jenž se jako únosný jeví maximálně s hodnotou 2. Občané se zatím k možnému zvýšení daně nevyjadřují, patrně z nedostatku informací. Získáním dodatečných peněz do rozpočtu by jistě bylo možné ještě vylepšit podmínky v obci, například prodloužením chodníku nebo zajištěním dodatečného autobusového spoje. V současnosti je v obci plánována úprava kanalizace, kterou by šlo také částečně financovat ze získaného výnosu, i když zde samozřejmě výdaje budou mnohonásobně vyšší.
 
Eva Aberlová

Autorka je studentkou Vysoké školy ekonomické