Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA SZIF

07/07/08
smf

TISKOVÁ ZPRÁVA – pozor na nepravdivé údaje v žádostech o dotace. Zdroj: www.szif.cz
 

TISKOVÁ ZPRÁVA
Pozor na nepravdivé údaje v žádostech o dotace
Projektová opatření z Programu rozvoje venkova nabízejí snadnou možnost jak zafinancovat
např. rekonstrukci hospodářských budov, modernizaci provozu nebo činnosti vedoucí k rozvoji
celé obce. Pro získání dotace je klíčové hodnocení předloženého projektu.
V Pravidlech pro žadatele jsou přesně stanovena tzv. preferenční kritéria za které je možno
získat předem daný počet bodů. Následně je v některých případech po „zaškrtnutí“ takového
kritéria potřeba doložit nepovinnou přílohu. Tu je nutné předložit při podání Žádosti o dotaci,
aby mohlo být projektu přičteno bodové hodnocení za dané preferenční kritérium.
Existují však i taková preferenční kritéria, která jsou hodnocena bez povinnosti předložení
nepovinné přílohy – např. Požadovaná míra podpory, Míra nezaměstnanosti (dle místa realizace
projektu), Projekt je zaměřen na chov prasat, v projektu jde o jímky, hnojiště či závlahová
zařízení nebo i fakt, že žadatel předložil v daném kole pouze jednu žádost. Žadatel se k těmto
preferenčním kritériím přihlašuje svou žádostí, respektive dává najevo, že má na body navíc
nárok.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dle této deklarace kontroluje preferenční kritéria,
která lze před výběrem projektů zkontrolovat, ale v některých případech se musí řídit pouze
"požadavkem" žadatele na přidělení bodů a splnění podmínky bodovacího kriteria zkontrolovat
až následně. Jde např. o kritérium č. 6 u opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců:

6.1.

Žadatel v den podání Žádosti o dotaci předložil doklad o vlastnictví nebo nájemní smlouvu na
minimálně 50% výměry zemědělské půdy nebo stavby (sloužící k zem. výrobě), která je
předmětem podnikatelského plánu.

6.2.

Žadatel v den podání Žádosti o dotaci má v Integrovaném registru zvířat zaevidováno
minimálně 50% VDJ, které jsou předmětem podnikatelského plánu.

6.1.

Půda nebo stavba musí být ke dni podání Žádosti o dotaci v majetku žadatele jako podnikatele
(tzn. majetek je uveden v účetnictví/daňové evidenci). V případě nájmu musí být smlouvy
vedeny na žadatele jako podnikatele.

6.2.

Hospodářská zvířata musí být ke dni podání Žádosti o dotaci v majetku žadatele jako
podnikatele (tzn. majetek je uveden v účetnictví/daňové evidenci).

Třeba skutečnost, zda byl žadatel v době zaregistrování Žádosti o dotaci skutečně

podnikatelem, tedy mu bylo přiděleno IČ, je možno zjistit až následně po schválení Žádosti
o dotaci. To proto, že dle Pravidel přílohu "Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení
právního statutu" předkládá příjemce dotace právě až při podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
V rámci podpisu Dohody je tato skutečnost kontrolována a v případě, že se prokáže, že žadatel
v době registrace Žádosti o dotaci nebyl podnikatelem a přesto nárokoval přidělení bodů za

výše uvedené preferenční kritérium, musí být administrace jeho Žádosti pro porušení Pravidel
ukončena.
Důležité také je, že většinu preferenčních kritérií, které žadatel zvolil, musí dodržovat po dobu
pěti let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. V případě, že by se kdykoliv v této lhůtě

zjistilo, že některé z kritérií, za něž žadatel obdržel body navíc, není dále dodržováno, žadatel
by musel již vyplacenou dotaci vrátit.
Vilém Frček, oddělení vnější komunikace, zdroj: www.szif.cz