Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Termíny sečení travních porostů

16/07/08
smf

Údržba travních porostů sečením a pasením dle NV 242/2004 Sb. a NV 79/2007 Sb.  Zdroj: legislativa ČR

A.Nařízení vlády č. 242/2004 Sb. („dle HRDP”)
 
 
    Kultury travních porostů spásat nebo sekat minimálně dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech sekat jedenkrát ročně nebo pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením, nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, nestanoví jinak), biomasa musí být odstraňována z pozemku. První seč bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením, nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, nestanoví jinak. Druhá seč bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením, nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, nestanoví jinak. Za odůvodnitelné případy se považuje zejména
 
a) souhlas příslušného orgánu ochrany přírody s odložením seče s ohledem na zachování přírodních stanovišť, popřípadě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů;
 
b) výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezeném Ministerstvem zemědělství v evidenci půdy[5].
 
B.Nařízení vlády č. 79/2007 Sb.   („dle EAFRD”)
 
 
§9 (7) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech  
        zařazených do titulu louky podle §2 písm. b) bodu 1
 
e) zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly, byly minimálně dvakrát ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena do 31. července kalendářního roku, druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena v termínu do 31. října kalendářního roku.
 
§9 (15) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období na půdních blocích, popřípadě jejich dílech
            zařazených do titulu pastviny podle §2 písm. b) bodu 7  d) zajistí spasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení minimálně jednou ročně, a to do 31. října kalendářního roku
 
 
 
                        Zpracoval: ing. Smítal, ÚZEI