Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Počet ekologických zemědělců se zvyšuje

04/07/08
smf

Počet českých výrobců biopotravin se rapidně zvyšuje a sortiment českých biopotravin tak rychle narůstá. Jen za první pololetí roku 2008 přibylo více než 120 nových výrobců biopotravin. Zdroj: www.mze.cz
 

Nabídka českých biopotravin rychle roste
 
Počet českých výrobců biopotravin se rapidně zvyšuje a sortiment českých biopotravin tak rychle narůstá. Jen za první pololetí roku 2008 přibylo více než 120 nových výrobců biopotravin. Vyplývá to u aktuálních údajů, které má MZe k dispozici. Právě nedostatečný sortiment českých biopotravin byl často považován za nejslabší místo českého ekologického zemědělství.
 
V uplynulých  třech letech MZe kladlo zvýšený důraz na zkvalitnění informovanosti spotřebitelů o biopotravinách. Takto vyvolaná poptávka vyústila v rychlý nárůst počtu výrobců biopotravin, kteří využili možnosti podnikání v tomto perspektivním oboru. Na konci roku 2006 bylo registrováno 152 výrobců biopotravin, na konci roku 2007 to bylo 253 výrobců a nyní je jejich počet již 375. Řada nově registrovaných výrobců biopotravin je zaměřena na produkci biovína, výměra vinic zařazených do ekologického zemědělství se za první pololetí zvýšila o 162 ha na celkový počet více než 400 ha.
 
Nárůst počtu výrobců biopotravin je tak rychlý, že se začíná projevovat nedostatečná nabídka surovin pro jejich výrobu. Současný stav tak dává ekologickým zemědělcům jistotu odbytu své bioprodukce, což společně se stabilní státní podporou vytváří ideální podmínky pro podnikání v této oblasti,“uvedlministr zemědělství Petr Gandalovič
 
Ekologičtí zemědělci jsou podporováni v rámci Programu rozvoje venkova 2007-2013  platbou na plochu zařazenou do ekologického zemědělství a od roku 2007 i bodovým zvýhodněním při hodnocení svých investičních projektů. Počet ekologických zemědělců stabilně roste, k 30.6. 2008 jich hospodařilo téměř 1 800, za první pololetí se jejich počet zvýšil o téměř 450 farem. Zvyšuje se také výměra orné půdy, která je nezbytná pro produkci surovin pro výrobu biopotravin a která dosáhla celkové výměry 33 805 ha. Za první pololetí se výměra orné půdy zvýšila téměř o 4 500 ha. Podíl ekologického zemědělství dosáhl necelých 8% z celkové výměry zemědělské půdy.
 
Navíc necelé tři roky ještě poběží státní informační kampaň o biopotravinách, která bude dále stabilně zvyšovat poptávku spotřebitelů a zájem výrobců biopotravin je produkovat.  V současné době je zhruba 60% biopotravin na českém trhu z dovozu. Předpokládá se, že díky rychlému nárůstu počtu výrobců biopotravin se bude tento podíl snižovat.
 
 
Aktuální statistické údaje
 
 
31.12.2007
30.6.2008
Nárůst za leden-červen 2008
Počet výrobců biopotravin
253
375
122
Počet ekofarem
1318
1766
448
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha)
312 890
333 727
20 837
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%)
7,35
7,84
0,49
Výměra orné půdy (ha)
29 505
33 805
4 300
Výměra trvalých travních porostů (ha)
257 899
274 786
16 887
Výměra trvalých kultur (sady) (ha)
1 625
 
2 581
956
Výměra trvalých kultur (vinice) (ha)
245
407
162
Ostatní plochy (ha)
23 616
22 148
-1 468
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe, zdroj: www.mze.cz