Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení ES pro prevenci, kontrolu a likvidaci TSE

08/07/08
smf

Konsolidovaná verze nařízení 999/2001/ES – naposledy změněného nařízením 357/2008/ES. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Platné znění nařízení ES pro prevenci, kontrolu a likvidaci TSE
 
Konsolidovaná verze nařízení 999/2001/ES – naposledy změněného nařízením 357/2008/ES.
Základní nařízení pro zajištění ochrany před TSE – nařízení 999/2001/ESo stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií bylo mnohokrát změněno, a vzhledem k tomu, že je důležité mít k dispozici jeho platnou verzi, bývá zveřejňováno jeho platné znění. Poslední konsolidované znění bylo v Úředním věstníku ES zveřejněno v květnu 2008 po vydání posledního změnového nařízení 357/2008 ze dne 22. dubna 2008.
 
Přestože Komise se přiklání k názoru, že je čas k ukončení některých omezení, nedošlo zatím k povolení přídavku sprejově sušené krve od zdravého hovězího dobytka do rybí moučky. I když podle Evropské asociace zpracovatelů živočišných bílkovin je riziko TSE z hovězí krve zanedbatelné, podle stanoviska úřadu EFSA z prosince 2007 „Question No EFSA-Q-2007-105“ (Transmissible Spongiform Encephalopathy  risk assessment of the use of bovine spray dried red cells in feeds for fish, in consideration of a report produced by the European Animal Protein Association) se jedná o přehnaný optimismus, a navíc hovězí krev nelze připustit i proto, že by pak, nebylo by zjistitelné přimíchání jiných zakázaných hovězích vedlejších produktů.
 
Struktura nařízení 999/2001/ES (konsolidovaný text v příloze)
KAPITOLA I: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
KAPITOLA II: STANOVENÍ STATUSU BSE
KAPITOLA III: PREVENCE TSE
KAPITOLA IV: KONTROLA A ERADIKACE TSE
KAPITOLA V: UVÁDĚNÍ NA TRH A VÝVOZ
KAPITOLA VI: REFERENČNÍ LABORATOŘE, ODBĚR VZORKŮ, TESTOVÁNÍ
A KONTROLY
KAPITOLA VII: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
PŘÍLOHA I: ZVLÁŠTNÍ DEFINICE (dle nařízení 1774/2002 a další)
PŘÍLOHA II: STANOVENÍ STATUSU BSE (kritéria, analýza rizik, různá míra rizika v různých zemích aj.)
PŘÍLOHA III: SYSTÉM DOHLEDU (podle druhů zvířat)
PŘÍLOHA IV: KRMIVA (včetně zákazu krevních produktů do krmiv farmových zvířat, zákazu veškerých živočišných bílkovin – i rybí moučky – do krmiv přežvýkavců)
PŘÍLOHA V: SPECIFIKOVANÝ RIZIKOVÝ MATERIÁL
PŘÍLOHA VI: PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU ZÍSKANÉ Z MATERIÁLU
Z PŘEŽVÝKAVCŮ NEBO OBSAHUJÍCÍ TENTO MATERIÁL, JAK JE
UVEDENO V ČL. 9 ODST. 1
PŘÍLOHA VIII:
UVÁDĚNÍ NA TRH A VÝVOZ
PŘÍLOHA IX: DOVOZ ŽIVÝCH ZVÍŘAT, EMBRYÍ, VAJÍČEK A PRODUKTŮ
ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU DO SPOLEČENSTVÍ
PŘÍLOHA X: REFERENČNÍ LABORATOŘE, ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ

METODY ANALÝZY
EU Food Law , 2008, č. 329

Zdroj: www.agronavigator.cz