Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nápoje pro zaměstnance

03/07/08
smf

K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytují zaměstnancům ochranné nápoje. Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz
 

Aby zaměstnanec nevyschnul…  
… potřebuje pít, pít a pít. Nejlépe tekutiny, které zaměstnavatel může zahrnout mezi daňově uznatelné.

K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytují zaměstnancům ochranné nápoje. Jejich poskytování upřesňuje § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Musí být zdravotně nezávadný, může obsahovat látky zvyšující odolnost organismu a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Může obsahovat i alkohol, ale množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; je-li určen pro mladistvého zaměstnance pak nesmí obsahovat alkohol vůbec.
Nařízení vlády č.  361/07 Sb. definuje horké provozy, a to odkazem na obsáhlou přílohu č. 1 tohoto nařízení a také na § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpis. Dále pro tyto účely stanovuje tzv. hygienický limit ztráty tekutin z organizmu potem a dýcháním („ztráta tekutin") jako 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Za horké provozy se pak považuje (zjednodušeno a zkráceno):
  • trvalá práce zařazená do třídy práce IIb a vyšší (podle přílohy č. 1), pokud jsou překračovány maximální přípustné operativní teploty (opět podle přílohy č. 1), nebo
  • je-li měřením doloženo, že při dané práci dochází ke ztrátě tekutin vyšší, než hygienický limit ad výše, nebo
  • trvalá práce v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté, anebo
  • trvalá práce na venkovním pracovišti, pokud teplota venkovního vzduchu v průběhu osmihodinové směny jednorázově přesáhne hodnotu operativní teploty stanovené pro danou třídu práce (podle přílohy č. 1).
Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem je nutno poskytnout v množství nejméně 70 % tekutin a minerálních látek ztracených z organizmu za osmihodinovou směnu potem a dýcháním. Při ztrátě tekutin:
  • do trojnásobku hygienického limitu ad výše se náhrada tekutin zajišťuje podáváním vody s nízkou mineralizací 50 až 500 mg rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody,
  • překračují trojnásobek hygienického limitu ad výše se jako ochranný nápoj podává voda se střední mineralizací 500 až 1 500 mg rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody.
Je nasnadě, že zjištění horkého provozu a jeho následné prokázání případnému kontrolnímu orgánu státní správy bude v praxi značně komplikované, přičemž zde zaměstnavateli hrozí pokuta od inspekce práce až 1 milion Kč (viz § 17 odst. 1 písm. g), § 30 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce).
Ochranné nápoje poskytované v nepeněžité (naturální) formě v souladu s pravidly nařízení vlády jsou pro zaměstnavatele daňovým výdajem (nákladem) a u zaměstnance nejsou vůbec předmětem zdanění, pročež nepodléhají ani pojistným odvodům. Nadlimitní ochranné nápoje, případně peněžitá náhrada ochranných nápojů nejsou pro zaměstnavatele daňově účinné a u zaměstnance podléhají zdanění i zpojistnění.
zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz