Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Žádosti o podporu z prostředků MŽP

25/06/08
smf

2. Výzva pro předkládání žádostí do Podprogramu péče o krajinu. Zdroj: www.env.cz
 

2. Výzva pro předkládání žádostí do Podprogramu péče o krajinu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolu s Ministerstvem životního prostředí vyhlašuje ke dni 1.7. 2008 2. výzvu k předkládání žádostí do Podprogramu péče o krajinu.

I. Podpora zahrnuje následující předměty podpory:

A. Ochrana krajiny proti erozi
B. Udržení kulturního stavu krajiny
C. Podpora druhové rozmanitostiVýše podpory

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznaných nákladů.
Doba realizace projektu
Během roku 2008, termín pro vyúčtování realizovaných opatření je uveden ve směrnici MŽP č. 1/2008 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2008.
II. Žadatel
Žadatelem může být organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům, na nichž je třeba realizovat konkrétní opatření podle jednotlivých předmětů podpory (dále jen „žadatel“). Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.
Žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani právnická (§ 21 obchodního zákoníku).
III. Formulář žádosti
Veškeré informace pro zpracování žádosti na opatření z podprogramu Péče o krajinu jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 1/2008 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2008. Příloha č. 1 této směrnice obsahuje formulář žádosti spolu s přílohami.

IV. Termín a místo pro předložení žádosti
Žádosti lze předkládat od 1.7. do 31.7. 2008 na místně příslušné sběrné místo – středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Rozhodující je datum na razítku převzetí, které místně příslušné sběrné místo připojuje na předloženou nebo zaslanou žádost.

Zdroj: www.env.cz