Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nálezy z kontrol finančních úřadů

18/06/08
smf

Česká daňová správa uveřejnila na svých stránkách vybrané velmi frekventované případy neplnění daňových povinností. Zdroj: Česká daňová správa

Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů
Česká daňová správa uveřejnila na svých stránkách vybrané velmi frekventované případy neplnění daňových povinností, které územní finanční orgány v poslední době zaregistrovaly. Medializace případů v zobecněné podobě by měla mít preventivní význam a mohla by přispět k větší informovanosti a z toho plynoucí důslednosti daňových poplatníků při plnění daňových povinností.
Daň z převodu nemovitostí
Finanční úřad provedl vytýkací řízení podle § 43 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem vytýkacího řízení byla daňová přiznání k dani z převodu nemovitostí z důvodů vkladu majetku do akciové společnosti, podaná zemědělským družstvem, jediným zakladatelem akciové společnosti. Po podání daňových přiznání byl na majetek zemědělského družstva prohlášen konkurz a správce daně na základě vyhledávací činnosti zjistil, že došlo k prodeji balíku akcií akciové společnosti. Správce daně proto zaslal zemědělskému družstvu výzvu k odstranění pochybností, v níž jej vyzval k doložení doby trvání účasti zemědělského družstva v akciové společnosti. Po vyhodnocení vytýkacího řízení (odpovědi na výzvu a několika ústních jednání) učinil správce daně závěr, že družstvo nedodrželo časový test držení akcií déle jak 5 let a nemá tedy nárok na uplatnění osvobození vkladu majetku do akciové společnosti podle ustanovení § 20 odst.6, písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.Vzhledem ke skutečnosti, že zemědělské družstvo nepředložilo platný znalecký posudek na vkládané nemovitosti ke dni právních účinků vkladu a neučinilo tak ani na výzvu správce daně, nemohl správce daně stanovit daň dokazováním, neboť nový vlastník v průběhu doby provedl na nemovitostech řadu stavebních úprav. Proto správce daně stanovil daňovou povinnost za použití pomůcek v souladu s § 44 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Celková částka vyměřené daně z převodu nemovitostí činí řádově několik miliónů korun.

Daň z přidané hodnoty – nezaplacení daně
Finanční úřad při kontrole daně z přidané hodnoty za jednotlivá zdaňovací období od 8. 3. 2006 do 31. 12. 2006 u plátce – právnické osoby s předmětem činnosti výroba a prodej LDPE folií a obchodní činnost, zjistil, že plátce v několika případech uskutečnil zdanitelná plnění v tuzemsku, nepřiznal daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, neuvedl ji v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty a daň nezaplatil.Celkem plátce v daňových přiznáních k dani z přidané hodnoty neoprávněně snížil daňovou  povinnost o několik miliónů korun.Finanční úřad bude plnit oznamovací povinnost podle § 8 trestního řádu.

Daň z přidané hodnoty – nadměrný odpočet
Finanční úřad prováděl vytýkací řízení na dani z přidané hodnoty u daňového subjektu, který za kontrolované zdaňovací období vykázal značný nadměrný odpočet a to ve výši několika miliónů korun. Daňový subjekt předložil správci daně daňové doklady a evidence vedené pro daňové účely za příslušné zdaňovací období. Kontrolou předložených daňových dokladů na vstupu bylo zjištěno, že daňový subjekt uplatnil nárok na odpočet daně za přijatá zdanitelná plnění z dokladů, které byly vystaveny neplátcem daně z přidané hodnoty. Jednalo se o daňové doklady, na jejichž základě správce daně snížil nárok na odpočet daně za přijatá zdanitelná plnění v základní sazbě daně základ daně řádově více než milión korun a daň ve výši několika set tisíc korun a ve snížené sazbě daně základ daně několik desetitisíců korun a daň několik set korun s odkazem na porušení § 73 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.Současně bylo zjištěno prověřením uskutečnění zdanitelných plnění porušení § 21 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, jež spočívalo v neodvedení daně z části uskutečněných zdanitelných plnění, které nebyly součástí evidencí vedených pro daňové účely, nicméně byly zaúčtované v účtové třídě 6. Důsledkem tohoto zjištění správce daně bylo zvýšení uskutečněných zdanitelných plnění v základní sazbě daně o částku základu daně několika miliónů korun a daně též několika miliónů korun a ve snížené sazbě daně o částku základu daně statisíců korun a daně tisíců korun.Výsledkem provedeného vytýkací řízení za kontrolované zdaňovací období bylo snížení nárokovaného nadměrného odpočtu ve výši několika miliónů korun ze základu daně též několika miliónů korun.

Daň z příjmů fyzických osob – nepřiznání příjmů z převodu nemovitosti
V průběhu daňové kontroly správce daně zjistil, že daňový subjekt provozoval horský penzion. Uvedená nemovitost byla v bezpodílovém vlastnictví manželů. Daňový subjekt penzion zahrnul do obchodního majetku a v kontrolované období penzion vyřadil z obchodního majetku.Daňový subjekt mezi příjmy uvedené v přiznání daně z příjmů fyzických osob za kontrolované období nezahrnul příjmy z prodeje uvedeného penzionu. Dle předložené kupní smlouvy a výpisů z bankovního účtů činily příjmy z převodu vlastní nemovitosti několik miliónů korun.Daňový subjekt porušil ustanovení § 3 odst. 1 a  § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Správce daně u daně z příjmů fyzických osob dodatečně vyměřil daň ve výši řádově statisíců korun.

Daň z příjmů právnických osob – snížení daňové ztráty a doměření daně
Správce daně provedl daňovou kontrolu daně z příjmů právnických osob u příspěvkové organizace, a to za zdaňovací období 2006. Výsledkem této kontroly bylo snížení daňové ztráty o několik miliónů korun a doměření daně ve výši desetitisíců korun.Kontrolovaná společnost prováděla pouze činnost, ke které byla zřizovatelem zřízena, tedy pouze činnost vyplývající z jejího poslání. Správce daně kontrolou předloženého účetnictví a účetních dokladů v návaznosti na daňové přiznání této organizace zjistil, že snížila, v souladu se zákonem o daních z příjmů, základ daně o příjmy z dotací, které nejsou podle zákona o daních z příjmů předmětem daně. Ale na druhé straně však tato společnost nezvýšila základ daně o náklady vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně, což je v rozporu se zákonem o daních z příjmů. Proto správce daně na základě výše uvedeného pochybení snížil této společnosti daňovou ztrátu o několik miliónů korun a doměřil daně ve výši desetitisíců korun.Současný stav případu: Dodatečné platební výměry je pravomocný.
 
Tyto a další nálezy z kontrol finančních úřadů naleznete na internetových stránkách České daňové správy.
Zdroj. Česká daňová správa

Zařazeno v daně a účetnictví