Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Maturanti a zdravotní pojištění

05/06/08
smf

Jak dlouho platí stát zdravotní pojištění za maturanta, který nesložil maturitní zkoušku? Zdroj: VZP

Maturanti a zdravotní pojištění  
0.00885 sec
Jak dlouho platí stát zdravotní pojištění za maturanta, který nesložil maturitní zkoušku?

Student nesložil maturitní zkoušky a v dalším studiu už pokračovat nechce. Je pravda, že ode dne neúspěšné maturity za něj jako za dítě přestává platit stát zdravotní pojištění a pokud nepůjde pracovat, musí si ho hradit sám? Může si tento maturant přivydělávat o prázdninách na brigádě?
Na tvrzení, že za neúspěšného maturanta přestává pojistné na zdravotní pojištění platit stát, není správně pouze uvedený časový údaj, tedy to, že ode dne maturity. Jenom pokud by na střední škole nebo učilišti nedokončil výuku ve školním roce, např. z důvodu vyloučení ze studia nebo zanechání studia, byl by nezaopatřeným dítětem (za které hradí pojistné na zdravotní pojištění stát) pouze do dne ukončení studia.
Nevykonal-li student v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku a byla mu povolena opravná zkouška, odklad zkoušky či její opakování, je nezaopatřeným dítětem v případě střední školy a střední odborné školy do konce školního roku, v němž měl studium ukončit, tzn. do 31. 8. příslušného roku, u středního odborného učiliště a u vyšší odborné školy do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy se měla závěrečná zkouška (absolutorium) konat. Toto platí bez ohledu na skutečnost, je-li v té době výdělečně činný, takže na brigádu o svých posledních prázdninách jít klidně může.
Obecně lze u žáků a studentů říci, že nezaopatřeným dítětem je dítě do ukončení povinné školní docházky a poté do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední a vysoké škole.
V souvislosti s maturitami bychom měli ještě zmínit, jak je tomu po úspěšném ukončení střední školy, pokud na období po ukončení studia bezprostředně nenavazuje další studium. V tom případě se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání ještě doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria na střední škole v květnu nebo červnu do konce období školního vyučování školního roku, tj. do 30. 6. příslušného roku, bez ohledu na skutečnost, je-li dítě v té době výdělečně činné, a doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na toto období nebo na skončení studia, pokud dítě nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost a ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
2.6.2008 query: select top 1 source_title from source where source_id=216 0.003391 sec query: select top 1 source_url from source where source_id=216 0.010206 sec , zdroj: VZP query: update data set data_viewcount=data_viewcount+1 where data_id=191397

Zařazeno v daně a účetnictví