Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotované poradenství

19/06/08
smf

Termín pro podávání žádostí na SZIF je do 30.června 2008. Zdroj: www.agroporadenstvi.cz
 

Dotované poradenství – problematika Cross Compliance

Dotované poradenské služby jsou zaměřeny na oblast zemědělství a oblast lesnictví a jejím obsahem je příprava na :
 
 –         Cross compliance, tj. zákonné požadavky na hospodaření (SMRs), podmínky dobrého zemědělského a environmentálního  
      stavu (GAEC) a udržení ploch stálých pastvin
         Natura 2000
         Agroenviromentální opatření
         Enviromentální opatření v lesnictví
         Bezpečnost práce založená na právních předpisech ES
 
Oblasti akreditace poradců jsou stanoveny v souladu s cíli a požadavky nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.
Předmětem podpory je:
• finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který bude zemědělcům poskytovat poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe, nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Finanční podpora bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními,
• finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy. Finanční podpora bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními opatřeními.
 
Jmenný seznam akreditovanách poradců     Souhrná tabulka
Termín podávání žádostí  na SZIF do  30.června 2008