Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zdanění příjmů z ekonomické činnosti od roku 2010

07/05/08
smf

Jedním ze tří typů příjmů, které budou rozlišovány při přípravě nového zákona o daních z příjmů, jsou příjmy z ekonomické činnosti. Zdroj: Verlag Dashöfer, Ministerstvo financí ČR

Zdanění příjmů z ekonomické činnosti od roku 2010  
Jedním ze tří typů příjmů, které budou rozlišovány při přípravě nového zákona o daních z příjmů, jsou příjmy z ekonomické činnosti.

Příjmy z ekonomické činnosti budou tvořit vedle příjmů zaměstnanců a ostatních příjmů základ daně z příjmů fyzických osob. Těmito příjmy budou:

  • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
  • příjmy z podnikání podle živnostenského zákona,
  • příjmy z činností podle zvláštních předpisů, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
  • příjmy z výkonu nezávislého povolání
  • a dále i příjmy z pronájmu svýjimkou příležitostného pronájmu věcí movitých.
Základ daně z příjmů z ekonomické činnosti bude u poplatníků vedoucích účetnictví i nadále stanoven podle výsledku hospodaření. V ostatních případech bude základ daně stanoven jako rozdíl mezi příjmy a výdaji.
Rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby žijící s poplatníkem v domácnosti bude umožněno pouze na spolupracujícího manžela (manželku), tj. oproti současnému stavu nebude možno příjmy z ekonomické činnosti rozdělit na jiné osoby žijících s poplatníkem v domácnosti.
Poplatníci tvořící sdružení podle občanského zákoníku budou i nadále zdaňovat svůj podíl na příjmech stanovený smlouvou o sdružení nebo rovným dílem.
Stejně jako doposud bude možné uplatnit výdaje ve skutečně vynaložené výši nebo paušální částkou z dosažených příjmů. Paušální výdaje si nebudou moci uplatnit členové sdružení bez právní subjektivity, pokud příjmy a výdaje neuplatní ve stejné výši. Budou moct uplatnit výdaje pouze v prokázané výši. Výdaje procentem z příjmů nebudou moct uplatnit spoluvlastníci majetku, kteří si příjmy a výdaje vztahující se ke spoluvlastnictví majetku nerozdělí podle výše spoluvlastnických podílů.
Příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize budou i nadále do zákonem stanoveného limitu pro jednoduchost zdaňovány daní vybíranou srážkou.
Zisk dosažený v hospodářském roce se bude stejně jako doposud považovat za zisk dosažený v kalendářním roce, ve kterém hospodářský rok končí.
Zdroj: Verlag Dashöfer, Ministerstvo financí ČR

Zařazeno v daně a účetnictví