Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přechodné ubytování z pohledu daně z příjmů

10/05/08

V loňském roce byl zaměstnavatel poskytující přechodné ubytování zaměstnancům limitován měsíční částkou ve výši 3 500 Kč. Jaké podmínky platí pro letošní rok?

Přechodné ubytování z pohledu daně z příjmů  
1.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer
V loňském roce byl zaměstnavatel poskytující přechodné ubytování zaměstnancům limitován měsíční částkou ve výši 3 500 Kč. Jaké podmínky platí pro letošní rok?
Od r. 2008 se reformní novelou ruší ustanovení § 24 odst. 2 písm. zu) ZDP, které omezovalo   daňovou uznatelnost výdajů (nákladů) vynakládaných zaměstnavatelem na přechodné ubytování svých zaměstnanců.  Tyto  zaměstnanecké  výhody  budou  nově daňově uznatelné  jen za podmínek stanovených v  § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP,  tzn. půjde-li o plnění poskytované zaměstnancům  na základě ujednání  v kolektivní smlouvě, pracovní nebo jiné smlouvě a nebo podle vnitřního  předpisu zaměstnavatele a za předpokladu že se bude jednat o náklad (výdaj) podle § 24 odst. 1 ZDP. 
Z důvodu zachování plné daňové uznatelnosti  přechodného ubytování v ust.  § 25 odst. 1 písm. k) ZDP stanovilo, že za daňově neuznatelné se považují  výdaje (náklady) převyšující příjmy v zařízeních  k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných osob, s výjimkou odst. 2 písm. j) bodů  1 až 3  a s výjimkou výdajů (nákladů) vynaložených na provoz zařízení sloužících k přechodnému ubytování zaměstnanců.  Od roku 2008 však přechodné ubytování představuje u zaměstnance zdanitelný příjem, který je osvobozen od daně  z příjmů ze závislé činnosti jen do výše 3 500 Kč měsíčně.