Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Platba SAPS

27/05/08
smf

Základní sazba na 1 ha zemědělské půdy – bude vypočtena na zakladě stanovene ročni finančni obalky a celkoveho počtu hektarů, s připadnym použitim redukčniho koeficientu dle članku 143b nařizeni Rady (ES) č. 1782/2003. Zdroj: www.szif.cz
 

Platba SAPS
Základní sazba na 1 ha zemědělské půdy – bude vypočtena na zakladě stanovene ročni
finančni obalky a celkoveho počtu hektarů, s připadnym použitim redukčniho koeficientu dle
članku 143b nařizeni Rady (ES) č. 1782/2003. Fond sazbu zveřejni nejpozději do 30. listopadu
2008 způsobem umožňujicim dalkovy přistup a nejmeně v jednom deniku s celostatni působnosti
v souladu s přimo použitelnym předpisem Evropskych společenstvi.

Výše podpory

= zakladni sazba na 1 ha zem. půdy (v Kč) x zjištěna plocha zem. půdy (v ha)

Zjištěná plocha

= plocha, u niž byly splněny všechny podminky stanovene v pravidlech pro poskytnuti podpory.

Poskytnutí platby – platba bude žadateli poukazana v obdobi od 1.12.2008 do 30.6.2009 na

bankovni učet žadatele uvedeny v Žadosti.

Snížení nebo vyloučení platby

Pravidla tykajici se sniženi a vyloučeni vychazi z nařizeni Rady (ES) č. 1782/2003 a provaděcich

nařizeni k tomuto nařizeni. Je třeba vzit v uvahu zavažnost, rozsah, trvalost a opakovani
zjištěneho nedodrženi.
Jestliže budou v ramci procesu administrace Žadosti zjištěny chyby nebo nedostatky, bude
žadateli vyměřena sankce. Sankce se liši v zavislosti na druhu a zavažnosti pochybeni:
1) Žadost se podava nejpozději do 15. května přislušneho roku. Bude-li Žadost podana po
řadnem terminu, bude žadateli udělena sankce ve vyši 1 % za každy pracovni den.
Přesahne-li prodleni 25 kalendařnich dnů, Žadost bude zamitnuta a žadateli nebudou
přiznany žadne platebni naroky.
2) Žadatel je povinen deklarovat veškerou zemědělskou půdu, kterou ma k dispozici, bez
ohledu na to, zda na ni žada podporu či nikoliv. Jestliže tak neučini, bude mu platba
snižena. Pokud rozdil mezi celkovou vyměrou všech půdnich bloků, popřipadě dilů půdnich
bloků, vedenych v Evidenci na jmeno žadatele ke dni podani žadosti a celkovou vyměrou
půdnich bloků, popřipadě dilů půdnich bloků uvedenou v žadosti bude vyšši než 3 %
deklarovane plochy, celkova častka přimych plateb splatnych tomuto zemědělci v danem
roce se sniži až o 3 % v zavislosti na zavažnosti opomenuti. Zavažnost opomenuti a vyše
sniženi platby jsou stanoveny nasledovně:
a) rozdil vyměry nad 3 % – 4% (včetně) – sniženi platby o 1 %
b) rozdil vyměry nad 4 % – 5% (včetně) – sniženi platby o 2 %
c) rozdil vyměry nad 5 % – sniženi platby o 3 %

3) Budou-li v ramci kontrol zjištěny rozdily mezi udaji uvedenymi v deklaraci půdnich

bloků/dilů půdnich bloků a udaji zjištěnymi v ramci kontrol (např. chybně deklarovana
vyměra, neobhospodařovani půdniho bloku/dilu půdniho bloku), budou žadateli uděleny
sankce, jejichž vyše bude zavisla na rozdilu mezi celkově deklarovanou plochou a plochou
zjištěnou v ramci jednotlivych kontrol:
a) rozdil do 3 % (včetně) zjištěne plochy – poskytnuti platby na skutečnou vyměru,
b) rozdil od 3 do 30 % zjištěne plochy – sniženi platby o dvojnasobek zjištěneho
rozdilu,
c) rozdil větši než 30 % zjištěne plochy – zamitnuti platby,
d) rozdil větši než 50 % zjištěne plochy – zamitnuti platby a opětovne strženi
častky (ve vyši rozdilu) v nasledujicich třech letech po roce nalezu
z poskytovanych plateb,
e) umyslny rozdil – zamitnuti platby,
f) umyslny rozdil větši než 20 % zjištěne plochy – zamitnuti platby a opětovne
strženi častky (ve vyši rozdilu) v nasledujicich třech letech po roce nalezu
z poskytovanych plateb.
4) Poruši-li žadatel na půdě, kterou uživa, a to bez ohledu na to, zda na dany půdni blok
popřipadě dil půdniho bloku žada o poskytnuti podpory či nikoliv, některou z podminek
dobreho zemědělskeho a environmentalniho stavu, bude mu udělena sankce až do vyše
5%, v zavislosti na miře porušeni. Je-li vyměra, na ktere došlo k porušeni:
a) nižši nebo rovna 3 % celkove vyměry uživane žadatelem – sankce 1 %
b) vyšši než 3 % a nižši nebo rovna 30% celkove vyměry uživane žadatelem –
sankce 3 %
c) vyšši než 30% celkove vyměry uživane žadatelem – sankce 5 %
5) Poruši-li žadatel opakovaně některou z podminek dobreho zemědělskeho a
environmentalniho stavu na půdě kterou uživa, a to bez ohledu na to, zda na dany půdni
blok popřipadě dil půdniho bloku žada o poskytnuti podpory či nikoliv, bude mu udělena
sankce ve vyši až 15 %.
6) Poruši-li žadatel na půdě kterou uživa, a to bez ohledu na to, zda na dany půdni blok
popřipadě dil půdniho bloku žada o poskytnuti podpory či nikoliv, některou z podminek
dobreho zemědělskeho a environmentalniho stavu umyslně, bude mu udělena sankce
v zavislosti na miře porušeni:
a) nižši nebo rovna 3 % celkove vyměry uživane žadatelem – sankce 20 %
b) vyšši než 3 % a nižši nebo rovna 30 % celkove vyměry uživane žadatelem –
sankce 50 %
c) vyšši než 30 % celkove vyměry uživane žadatelem – zamitnuti žadosti