Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K problematice Health Check

14/05/08
smf

Revize společné zemědělské politiky, jinak také známa pod pojmem zdravotní kontrola (Health Check), přináší nové dílčí úpravy v legislativě. Autor: Ing. Michal Pospíšil, zahraniční tajemník ASZ ČR,  zdroj: www.asz.cz
 

Co lze čekat od Health Check?
Revize společné zemědělské politiky, jinak také známa pod pojmem zdravotní kontrola (Health Check), přináší nové dílčí úpravy v legislativě. Nařízení ES č.1782/2003 obsahovalo čl. 69, podle kterého bylo v minulosti možné použít až do výše 10 procent objemu národní obálky pro přímé platby k jiným účelům v rámci daného sektoru. Jednotlivé státy v EU 15 tak podporovaly různé sektory svého zemědělství různou výší dodatečných plateb. Například Itálie doplácela v rámci tohoto článku na masné krávy 180 EUR/kus, na bahnice 15 eur/kus a na produkci rostlinného oleje na bioetanol 53 Eur/ha. Každý stát v EU 15 si tak mohl v rámci 10% národní obálky zvolit svoje priority.
To se v rámci novelizace tohoto nařízení bude měnit následujícím způsobem:
– Využití tohoto fondu nebude déle omezováno jen na sektor, odkud byly peníze vzaty. Bude možné financovat i jiné sektory do výše 10 procent národní obálky
– Budou zavedeny dva nové nástroje, příspěvek k pojištění úrody a příspěvek k náhradám ztrát způsobených onemocněním zvířat a z toho vyplývající absencí farmáře na trhu
– Bude zaveden systém spolufinancování
– Nové členské státy budou moci tento článek využívat, což dosud nemohli
Článek 69 bude rozdělen do tří specifických článků, článek 58 je formulován pro další financování zemědělců zejména za těchto podmínek:
A/ že zajišťují specifické druhy zemědělské činnosti, které jsou důležité k ochraně životního prostředí nebo ke zlepšení kvality a marketingu zemědělských produktů. (jako příklad: tvrdá pšenice v Itálii)
B/ specifická znevýhodnění jak následek dopadu administrativních opatření na některé komodity v určitých regionech, zejména v sektorech produkce mléka, hovězího masa, v chovech ovcí a koz a v citlivých regionech zejména v produkci rýže. Tyto podpory mohou být svázány s produkcí, ale jen za podmínky, jestliže členské státy odpojí od produkce dotace v ostatních regionech. Z toho vyplývá, že půjde o regionální spojení podpor s produkcí.
C/ V oblastech, které jsou předmětem restrukturalizace nebo rozvojových programů za účelem zabránit opuštění půdy nebo jsou farmáři jinak v těchto oblastech znevýhodněni.
Článek 59 umožní vyplácet zemědělcům příspěvek k pojistným událostem v případě živelných pohrom, potvrzených nezávislými kompetentními úřady. Je zaváděn systém spolufinancování, 40% platí zemědělec, 40% je placeno z EU fondů a 20% je placeno členským státem. Zemědělec musí přijít o více jak 30% úrody.
 
článek 60 umožní zemědělcům vyplácet škody způsobené onemocněním zvířat. Tato
forma platby bude sloužit jako doplňková k platbám z veterinárního fondu. Účelem
pro vynaložené prostředky bude snížení ztráty na trhu v případech, kdy např. farmář
nemůže dodávat zvířata v době omezení v zónách nákazy, ..atd.
Množství plateb v případě 1A, 1B a 3 musí být omezeno maximálním objemem peněz do 2,5% v návaznosti na dohody ve WTO.
autor: Ing. Michal Pospíšil, zahraniční tajemník ASZ ČR
zdroj: www.asz.cz

Zařazeno v Aktuality, ASZ ČR, Dotace